bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Zdalne nauczanie
  • Zapisy do szkoły
  • Dzwonki
  • Regulaminy konkursów
  • Szafki
  • Facebook ZSiPP nr 3
  • RODO

   

  Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

  W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na kwarantannę, która powinna odbywać się w domu z maksymalnym ograniczeniem przebywania Waszych dzieci w miejscach publicznych. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Ponieważ okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym dla ucznia od nauki, proszę o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas odpowiedzialnie. Mogą nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu o materiały przygotowane przez ich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN. Proszę pamiętać o tym, że w tym czasie nauczyciele mogą zlecać uczniom wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą wyegzekwowane w procesie oceniania. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

  Od dnia 25 marca 2020 roku do 08 kwietnia 2020 roku w naszej szkole rozpoczynamy nauczanie zdalne. Co to oznacza dla Państwa dzieci i dla Was?

  Uczniowie pozostają w domu i realizują treści przekazane im przez nauczycieli w sposób zdalny.

  Nauczyciele kontaktować się będą z Uczniami poprzez Dziennik elektroniczny – zakładka Zadanie Domowe oraz przekażą Uczniom oraz Państwu swój adres email, pod który Uczniowie będą mogli wysyłać przygotowane do oceny prace domowe, grupowe, projekty, itp. Forma prac zostanie dokładnie opisana przez nauczyciela wraz ze sposobem jej przesłania (skan, zdjęcie, wypełniona karta pracy, opowiadanie, nagranie mp3, avi. itp.)

  Naszych Uczniów obowiązuje plan zajęć sprzed zawieszenia zajęć w szkole, jednakże wprowadzamy nowy harmonogram pracy Ucznia w domuKażdego dnia o godzinie 9.00 uczniowie będą mieć dostępne wszystkie materiały na dany dzień, które mogą wykonać o dowolnej godzinie tego dnia lub następnego, zaś termin przesłania prac będzie wskazany przez każdego nauczyciela. 

  Każdego dnia zgodnie z rozkładem zajęć (sprzed zawieszenia zajęć w szkole) wszyscy nauczyciele Państwa dziecka/ dzieci będą dostępni on-line (pod mailem, na Dzienniku, na komunikatorach społecznościowych). Uczniowie mogą się z nimi kontaktować w każdej sprawie. Dla Państwa wprowadzamy również konsultacje z nauczycielami w godzinach popołudniowych. Grafik i formę konsultacji w klasach Państwa dzieci otrzymacie od Wychowawcy klasy do końca tygodnia.

  Nauczyciele zapewnią Uczniom rożne formy pracy zdalnej – praca przy komputerze, praca on-line, praca z podręcznikiem, projekty indywidulane i grupowe, itp. Bardzo prosimy o dopilnowanie higieny pracy Ucznia i różnicowania form pracy w ciągu dnia.

  Prosimy pomóc podzielić czas pracy każdego z Państwa Dzieci przy komputerze z rodzeństwem, prosimy pomoc zorganizuj dobrze czas. Prosimy dopilnować aby Uczniowie odpoczywali, ćwiczyli fizycznie – zawsze w Państwa obecności i pod Waszym nadzorem, relaksowali się w inny sposób niż przed monitorem.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktuj się Państwo ze Wychowawcą klasy bądź z Dyrektorem/ Wicedyrektorami Szkoły.

  Życzę Państwu i Państwa Dzieciom, naszym Uczniom dużo wytrwałości i radości z tej nowej formy pracy. I bardzo proszę abyście pamiętali Państwo o tym, że dzieci nie muszą wszystkiego rozumieć, ale niech się tym absolutnie nie martwią! Nie róbcie Państwo nic na siłę! Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze będziecie Państwo w stanie dziecinom pomóc. Wykorzystajcie możliwość kontaktu z nauczycielem, ustalcie sposób, w jaki Uczniowie opracują wspólnie z nauczycielem tą partię materiału. Zapewnijcie swoje Dzieci, aby niczym się nie martwiły, ale pracowały systematycznie. I dbajcie Państwo o siebie, swoje dzieci i swoich najbliższych.

  Z życzeniami zdrowia, wytrwałości i wyrozumiałości,

  Marta Dobrowolska - Wesołowska, dyrektor Szkoły. 

   

  ko1 ko2 ko3 ko4 ko5

   

  ludzik210Szanowni Państwo,
  zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  Kryteria naboru
  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

  Zapisy do klas pierwszych prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

  Dyrekcja i Nauczyciele przyszłych klas pierwszych

   

  • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
  pobrane
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
  pobrane
  • Oświadczenie o wielodzietności
  pobrane
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
  pobrane
  • Zgłoszenie
  pobrane
   ZOBACZ:  
  • Oświadczenie woli dla rodziców klas pierwszych
  pobrane


   

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

   ludzik442

   

   

   

   

  kczkonkurs

  ZOBACZ:  
  • Regulamin 
  pobrane

  k.foto

  1. Początki Ostrowca  2. Miejsca Pamieci Narodowej 3. Denków
  w1 w2  w3
       

  REGULAMIN PLEBISCYTU 
  „STEFANEK ROKU” 
  w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w roku szkolnym 2019/2020

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 
  i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
  2. Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego ucznia 
  w naszej szkole. 
  3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem 
  i podpowiedziami serca. Nie jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która ma na celu wyłonienie najlepszego ucznia w danym roku szkolnym.

  Warunki konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy w ciągu całego roku szkolnego otrzymują dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia 
  w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie w działalność społeczną i w życie szkoły. 
  2. Dyplomy uznania przyznawane są co 2 miesiące, na podstawie opinii wychowawców klas. Za każdy otrzymany dyplom uczeń otrzymuje od Kapituły Konkursu 2 pkt. W skład Kapituły wchodzą dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 
  3. Ponadto, wychowawcy organizują w klasach tajne wybory, na podstawie których wyłaniają jednego ucznia z danego oddziału, który cechuje się wysokim stopniem kultury osobistej, wyróżnia się talentem, rozwija swoje zainteresowania i pasje, służy pomocą innym lub szczególnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Nazwiska wyłonionych kandydatów wraz z krótkim opisem i uzasadnieniem podawane są do ogólnej wiadomości wszystkich nauczycieli uczących w danym roku szkolnym w ZSiPP nr 3 w terminie do 10 stycznia 2020 r. 
  4. Nauczyciele głosują następnie w wyznaczonym terminie na jednego kandydata. W przypadku uzyskania podobnej lub identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów możliwe jest zorganizowanie dogrywki (drugiego etapu), w formie wybranej przez Organizatora (np. debaty). 
  5. Termin głosowania zostanie podany przez Samorząd Uczniowski. 
  6. Po zakończeniu głosowania Samorząd uczniowski sumuje głosy oddane na uczniów. 
  7. Uczeń, który uzyska największą liczbę głosów nauczycieli i punktów przyznanych przez Kapitułę za liczbę otrzymanych dyplomów uznania uzyskuje tytuł "Stefanek Roku".
  8. Głosy powinny być przechowywane do 31 maja kolejnego roku szkolnego.
  9. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za przeprowadzenie plebiscytu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
  10. Elektorami w plebiscycie „Stefanek Roku” są wszyscy nauczyciele naszej Szkoły.
  11. Głos może oddać każdy zainteresowany udziałem w plebiscycie.
  12. Dopuszcza się oddanie jednego głosu.

  Kandydaci
  1. Każdy uczeń klas IV-VIII Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 
  w Ostrowcu Świętokrzyskim może wziąć udział w plebiscycie.
  2. Udział w plebiscycie obliguje kandydatów – laureatów do wzięcia udziału 
  w oficjalnym rozdaniu nagród.

  Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania lub formuły konkursu oraz zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

  REGULAMIN PLEBISCYTU „STEFAN ROKU” 
  w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w roku szkolnym 2019/2020

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
  2. Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego nauczyciela w naszej szkole. 
  3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem i podpowiedziami serca. Nie jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która ma na celu uhonorować nauczyciela danego roku szkolnego.

  Warunki konkursu

  1. Uczniowie raz na półrocze oddają głosy, które zliczane są przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Organizator obliguje odpowiednie osoby 
  do przeprowadzenia głosowania w sposób tajny – głosy oddawane będą na karcie do głosowania i wrzucane do urny. Jeden uczeń może oddać jeden głos. Uczniowie typują nauczyciela, który jest nie tylko mistrzem, ale i przyjacielem, odznacza się poczuciem humoru i który nie tylko uczy swojego przedmiotu, ale również pomaga zrozumieć otaczający świat. Uczniowie wybierają nauczyciela, który naucza i przyjaźnie rozlicza z wiedzy. Wytypowany nauczyciel może również ciekawie wykorzystywać technologie informatyczne oraz stosować innowacyjne metody nauczania.

  2. Terminy głosowania:
  20.01.2020 r. w godz. 9.40 – 12.45
  10.06.2020 r. w godz. 9.40 – 12.45

  3. Po zakończeniu głosowań Samorząd uczniowski sumuje głosy oddane na nauczycieli i przekazuje protokołem Kapitule Plebiscytu. 
  4. Oprócz głosów oddanych przez uczniów, nauczyciele otrzymają punkty przyznane przez Kapitułę Plebiscytu, w skład której wchodzą:
  - dyrektor szkoły – Marta Dobrowolska – Wesołowska,
  - wicedyrektor szkoły – Anna Barańska,
  - wicedyrektor szkoły – Roman Kowalski.

  5. Kapituła przyznaje punkty za:
  a) przeprowadzone konkursy przedmiotowe na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym,
  b) liczbę przygotowanych laureatów i finalistów konkursów i zawodów sportowych,
  c) innowacyjne metody pracy,
  d) liczba przygotowanych uroczystości szkolnych,
  e) liczba inicjatyw pozalekcyjnych.

  6. Punkty będę przyznawane na podstawie przedkładanych przez wszystkich nauczycieli na każde półrocze informacji nauczyciela o pracy. Termin oddania zestawienia za II półrocze – 15 czerwca 2020 roku.

  7. Nauczyciel, który uzyska największą liczbę głosów uczniów i punktów przyznanych przez Kapitułę uzyskuje tytuł "Stefan Roku".

  8. Głosy powinny być przechowywane do 31 maja kolejnego roku szkolnego.

  9. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za przeprowadzenie plebiscytu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

  10. Elektorami w plebiscycie na „Stefana Roku” są wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości elektorów w przypadku podejrzeń o nieuczciwą rywalizację i fałszowanie wyników.

  12. Głos może oddać każdy zainteresowany udziałem w plebiscycie.

  13. Dopuszcza się oddanie jednego głosu.

  Kandydaci
  1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim może zostać nominowany przez uczniów do udziału w plebiscycie.
  2. Udział w plebiscycie obliguje kandydatów – laureatów do wzięcia udziału w oficjalnym rozdaniu nagród.

  Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania lub formuły konkursu oraz zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

  k.hist

  drzewo

   

   

  Regulamin użytkowania skrytkowych szafek szkolnych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  ZOBACZ::
  Regulamin pobrane

   

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

  rodo

  Poniżej prezentujemy informację o sposobach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych dla poszczególnych kategorii osób. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które dalej nazywać będziemy „RODO”.

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ich rodziców/opiekunów

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu

  pobrane
  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych pobrane
  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZFŚS pobrane

  Kontakt do IOD:

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSiPP Nr 3 pełni Michał Broda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informacje

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem.
  Wszyscy kandydaci do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 zostali przyjęci do szkoły.
  Szczegółowych informacji dotyczących dalszych kroków związanych z zapisaniem dziecka do naszej Szkoły
  udzielimy Państwu telefonicznie 41 247 20 42.

   

   Uwaga infoLISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  lista1 lista2 lista3

   

  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PSP NR 5 NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

  Szanowni Państwo!
  Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci w domu.

  Organizowanie warunków do nauki w domu.
  1. Wspieranie dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
  2. W miarę możliwości zapewnienie miejsce do nauki sprzyjającego skupieniu i efektywnej pracy.
  3. Zachęcanie dzieci do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
  4. Ograniczanie czynników zakłócających naukę, np. korzystanie przez dzieci z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążanie dzieci w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

  Motywowanie i zachęcanie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.
  1. Okazywanie zainteresowania nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
  2. Chwalenie swoich dzieci za wytrwałość i systematyczność.
  3. Uświadamianie uczniom wartości i znaczenia odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

  Dbanie o bezpieczeństwo w sieci.
  1. Monitorowanie celu i czasu korzystania przez dzieci z sieci internetowej.
  2. Zachęcanie do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

  Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: Iwona Zarzycka 792215773, adres mailowy:psp5.zarzycka.pedagog@gmail.com oraz Katarzyna Foryś 663106175, adres mailowy psp5.forys.psycholog@gmail.com lub przez e-dziennik .Wszystkich informacji udzielimy w miarę naszych możliwości.

  Pozdrawiamy serdecznie Iwona Zarzycka i Katarzyna Foryś.

  W tych godzinach jesteśmy do Państwa dyspozycji:

  PEDAGOG: Iwona Zarzycka 

  Poniedziałek: 9.00-14.00 
  Wtorek: 7.00-11.30
  Środa: 8.00-12.00
  Czwartek: 8.00-13.00
  Piątek: 9.00-12.30

  PSYCHOLOG: Katarzyna Foryś

  Poniedziałek: - 
  Wtorek: 9.30-13.30
  Środa: 11.30-15.00
  Czwartek: 7.30-11.30
  Piątek:-


  PROPOZYCJE DO NAUKI

  KLASY I-III
  RELIGIA    
  relogia 10przykazan ruletka
       
  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA    
  1 8 1 3 edukacja1
       
  JĘZYK POLSKI    
  j.polski edukacja lektury
  dyktanda2    
       
  MATEMATYKA    
  matematyka1 matematyka2 matematyka4
  Matematyka1 3 matematyka5  
  INFORMATYKA    
  m.klawiatury    
  KLASY IV-VIII
  RELIGI    
  msza dk KKK
       
   STRONY WIELOPRZEDMIOTOWE    
  1 8 8 4 8
       
  JĘZYK POLSKI    
  j.polski2 lektury lektury2
  dyktanda2
     
       
  JĘZYK ANGIELSKI    
  j.angielski j.angielski3 wladaj
       
  HISTORIA   CHEMIA 
  historia p.historia chemia
       
  MATEMATYKA    
  matematyka3 matematyka matematyka5
       
  INFORMATYKA    
  informatyka m.klawiatury scratch
       
   MUZYKA    
  muzyka    
       
  WF    
  1

  2

  3
  st1 st2 st3
     

     Zobacz:

  Ćwiczenia stabilizacyjne z piłką dla klas VI- VIII - korelacja z językiem niemieckim

  wf1 wf2 wf3

   

  filmy filmy2
     

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  1. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

  2. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  3. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  4. Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Link do strony Ministerstwa – inf. dotyczące zawieszenia zajęć
  https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych--pytania-i-odpowiedzi

  Z poważaniem,
  Marta Dobrowolska - Wesołowska
  Dyrektor Szkoły

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

  991. Witryna Zespołu Szkół i Placówek Publicznychnych nr 3 wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę.

  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka') stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezi2

   

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...