Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

   

  logo szkola bez przemocy

  ludzik329Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

  Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy". Program,  prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczały by to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy do którego przestrzegania pisemnie zobowiązać musiała się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu – Wspólnie działamy przeciw przemocy w działania naszej szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  Jednym z ważnych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w naszej szkole na podstawie którego można było podjąć działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki naszych badań a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy. Cała społeczność szkolna jest świadoma wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

  KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

  1. Szkoła jest wspólnotą.
  Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
  2. Wszyscy się szanujemy.
  Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
  3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
  4. Niczego nie ukrywamy.
  Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
  5. Zawsze reagujemy.
  Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
  6. Nauczyciel nie jest sam.
  Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
  7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
  Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
  8. Rodzice są z nami.
  Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
  9. Mamy sojuszników.
  Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
  10. Nagradzamy dobre przykłady.
  Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

   

  KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - KOMIKS
  1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

  1

  2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

  2

  3. W mojej szkole szanuje się uczniów.

  34. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.

  4

  5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.

  5

  6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.

  6

  7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.

  7

  8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.

  8

  9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.

  9

  10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.

  10

   Rys: Hubert Ronek

  spz

  logo czerwoneNaszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

  NASZE HASŁO
  "Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje".

  CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
  • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
  • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
  • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
  • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w "ukrytym programie szkoły". Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
  • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
  • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
  • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
  • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
  • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
  • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
  • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
  • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

   

  jablka

  certyfikat1 certyfikat2


  jablka

   WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

  kwiatek

   SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

  • Marta Dobrowolska - Wesołowska – dyrektor szkoły
  • Anna Barańska – wicedyrektor szkoły
  • Małgorzata Urban – wicedyrektor szkoły
  • Paulina Jankowska – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Alicja Musiał – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Halina Bartkowiak – pielęgniarka
  • Jolanta Chobot – pedagoga szkolny
  • Elżbieta Moskalik – pedagog szkolny
  • Renata Baran – nauczyciel świetlicy
  • ... – przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I – III
  • Jolanta Gawron - nauczyciel klas I - III
  • Dorota Dziubek – przewodnicząca zespołu polonistów
  • Edyta Rutkowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego
  • Mirosława Zaremba – nauczycielka języka polskiego
  • Iwona Kara – nauczyciel przyrody
  • Danuta Wiśniewski – nauczyciel religii
  • Małgorzata Czaja – nauczyciel języka angielskiego
  • Anna Rożek – nauczyciel języka angielskiego
  • Justyna Walczak – nauczyciel języka angielskiego 

  jablka

  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSP NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • PSP nr 5 w Ostrowcu Św. ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
  • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
  • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
  • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
  • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
  • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
  • Duża poprawa warunków fizycznych.
  • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III oraz gorącego napoju dla uczniów klas starszych.
  • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
  • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
  • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
   - Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
   - Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.
  • W wyniku ostatniej ewaluacji w PSP nr 5 96% uczniów lubi szkołą, 95 % chętnie do niej przychodzi, 91 % czuje się w niej bezpiecznie. 

  jablka

  TYDZIEŃ DLA ZDROWIA

  • 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

   • Projekt edukacyjny o zdrowiu.

   • Wystawa plakatów pokonkursowych „Zdrowy styl życia”
   • Wystawa książek, gazetka tematyczna, lekcja biblioteczna
   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne

   • „Śniadanie daje moc” – przygotowanie i degustacja zdrowych kanapek

   Klasa I C p.Katarzyny Nowak przygotowała wiosenne, pachnące i przepyszne kanapki. Dzieciaki były pięknie przygotowane, również pod kątem stroju, do robienia dzisiejszych kanapek.

   14 maja 2019 r. (wtorek)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja sałatki jarzynowej w kl. 3 a

   • „Śniadanie daje moc” - szaszłyki owocowe kl. II d

   Klasa II d przygotowała pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe, które smakowały wyśmienicie. Dzieciaki poczęstowały również pracowników szkoły - bardzo dziękujemy! 🥰😘

   • Wystawa plakatów „Healthy food”

   W ramach Tygodnia dla Zdrowia, uczniowie klas 4-8 pod kierunkiem pań anglistek wykonali plakaty z propozycjami wyśmienitych, a co najważniejsze zdrowych potraw😋🥗🥙🍲

   • Wystawa – piramidy żywieniowe

   • „Godzina dla zdrowia” - śniadanie klasowe, gra „Wygibajtus”

   W zdrowym ciele, zdrowy duch. Klasa IV A p. Eweliny Zagórny rozpoczęła dzisiejszy dzień zdrowym śniadaniem- kolorowe kanapki, warzywa i owoce pięknie prezentowały się na stole. Na aktywnych czekał owocowy "Wygibajtus", który zapewnił świetną zabawę nie tylko grającym, ale także kibicującym.

   • Zdrowe śniadanie w szkole – wspólne śniadanie kl. 7 d
   • Zdrowe śniadanie kl. 1e

   • Zdrowa propozycja śniadania kl. 1 d

   Tydzień dla zdrowia rozpoczął się u nas wczoraj, a dziś pachniało w szkole zdrowym śniadaniem. Oto propozycja klasy I D pani Lucyny Wiśniewskiej.

   • Zdrowe przekaski klasy 5 c

   Klasa V C p. Marzeny Kucharskiej również przygotowała dzisiaj Zdrowe Śniadanie. Na stole znalazło się wiele smacznych i zdrowych przekąsek. Uczniowie przygotowali wspaniałe sałatki owocowe, gofry z owocami i piękne wiosenne kanapki.

   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne

   • „Śniadanie daje moc” – przygotowanie i degustacja zdrowego śniadania

   14 maja uczniowie klasy 1 b założyli odpowiednie stroje i ostrożnie przystąpili do przygotowania zdrowego śniadania. Na stołach znalazły się pomidorki, ogórki, jajka, szczypiorek, rzodkiewki, sery i wiele innych produktów bogatych w witaminki, które za pomącą małych, zwinnych rączek zmieniły się w piękne kolorowe kanapki. Ukoronowaniem wytężonej pracy dzieci było wspólne spożycie drugiego śniadania oraz degustacja świeżo wyciśniętego soku. Nad wszystkim czuwały mamy oraz pani wychowawczyni - Ilona Kucharska. 
   Akcja była dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych, która zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

   • „Zdrowe drugie śniadanie” w klasie 5 e
   • "Ruch to zdrowie, a zdrowe śniadanie to podstawa" w kl. IV e

   Dzisiejsze zajęcia z wychowawcą upłynęły w klasie IV E pod hasłem "Ruch to zdrowie, a zdrowe śniadanie to podstawa". Uczniowie wspólnie z wychowawczynią p. Anetą Surowiecką spożyli wspólnie zdrowe śniadanie. Dzieci z wielką przyjemnością i ochotą chrupały marchewkę, rzodkiewkę czy sałatę. Niektórzy przynieśli smakowite sałatki owocowe, które przygotowali w domu wspólnie z rodzicami. Jednak największą atrakcją była gra "Twister". Uczniowie musieli wykazać się zwinnością i dokładnością. Śmiechu było co nie miara. To była naprawdę fantastyczna lekcja. Więcej atrakcji czeka nas w piątek...

   • „My healthy lunchbox” – zdrowa śniadaniówka

   15 maja 2019 r. (środa)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja sałatki owocowej

   • Powiatowy konkurs recytatorski „Zdrowie w poezji dziecięcej”

   XV Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Zdrowie w poezji dziecięcej"

   15 maja, w naszej szkole, odbyła się XV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,ZDROWIE W POEZJI DZIECIĘCEJ’’. Konkurs cieszy się dużą popularnością od wielu lat. Wzięło w nim udział 18 uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I i klasy – II-III. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, uprawianie różnego rodzaju sportów), rozwijanie zdolności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, rywalizacji w przyjemnej atmosferze oraz kulturalne słuchanie wypowiedzi innych.

   • I miejsce – Wiktor Czarnecki, kl. II d, ucz. p. Anny Wesołowskiej
   • Wyróżnienie – Dawid Pocheć, kl. I a, ucz. p. Joanny Zybury

    

   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne
   • „Dzień Ziemi” – inscenizacja (godz. 9:00)
   • „Zdrowe odżywianie” – przygotowanie i przedstawienie uczniom klas II prezentacji multimedialnej

   W ramach "Tygodnia dla Zdrowia" uczniowie klas 2 a i 2 c obejrzeli prezentację multimedialną pn. "Zdrowe odżywianie". Zostali zapoznani z zasadmi zdrowego odzywiania i ich znaczeniem dla zdrowia.

   • Przepis na zdrową potrawę w języku angielskim
   • Zielona Szkoła kl. IV d i kl. IV h

   W dniach 15-17 maja 2019 r. klasy 4d i 4h pod opieką p. Beaty Adamczyk, p. Małgorzaty Krysy i p. Danuty Wiśniewskiej wyjechały na Zieloną Szkołę do Sandomierza.

   W czasie pierwszego dnia pobytu uczniowie spacerowali po zabytkowym rynku oraz zwiedzili zbrojownię i salę tortur. Tam spotkali średniowiecznego rycerza, który w bardzo ciekawy i pełen humoru sposób opowiedział im o życiu księżniczek i rycerzy. Po obiedzie zwiedzali tajemnicze podziemia Sandomierza i słuchali miejscowych legend. Zobaczyli również katedrę Narodzenia Najświętszej Mari Panny. Po kolacji odbył się „pogodny wieczór” z wieloma atrakcjami, podczas których uczniowie świetnie się bawili.

   Drugiego dnia uczniowie mieli okazję przyjrzeć się jak wygląda praca w drukarni, a potem udali się na Zamek Królewski, gdzie mogli podziwiać wystawę Pięknych Małp Europy. Następnie brali udział w zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Po południu rozwiązywali łamigłówki matematyczne oraz quizy dotyczące wiedzy o Sandomierzu.

   Trzeci dzień upłynął równie ciekawie. Uczniowie podziwiali malownicze krajobrazy Sandomierza podczas rejsu statkiem po Wiśle. Następnie udali się do muzeum „Ojca Mateusza”, gdzie mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z bohaterami filmu. Pełni pozytywnych wrażeń i w doskonałych humorach powrócili do domów.

   16 maja 2019 r. (czwartek)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja kanapek z wykorzystaniem nowalijek
   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne
   • Wycieczka do Tesco na „Ekspozycję smaków”

   W ramach „Tygodnia dla zdrowia” klasa 2c z wychowawczynią Pauliną Jankowską i mamami uczniów: p. Małgorzatą Drobek i Karoliną Solnicą, wybrali się do sklepu Tesco na „Ekspedycję smaków”.
   Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo czytać etykiety, poznali piramidę żywienia oraz próbowali nowych smaków, a wszystko w formie gry terenowej. 
   Na koniec dzieci miały możliwość przygotowania dla siebie zdrowego posiłku na bazie jogurtu naturalnego ze smacznymi dodatkami takimi jak: bakalie, świeże i suszone owoce. 
   Do szkoły wróciliśmy z upominkami tematycznie związanymi ze zdrowym odżywianiem.

   • Spotkanie z przedstawicielem PCK dla klas 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy

   17 maja 2019 r. (piątek)

   • Wystawa plakatów w j. niemieckim
   • Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Nie śmiecimy bo segregujemy i odzyskujemy” kl. IV-VIII

   I miejsce- Julia Grudzień, 6a, ucz. p. B. Wojtkiewicza,
   I miejsce – Mateusz Dyka, 4d, ucz. p. I. Kary,
   II miejsce- Julia Chrapek, 4d, ucz. p. I. Kary,
   III miejsce- Filip Gibała, 4d, ucz. p. I. Kary.

   Wyróżnienia: 
   Wiktor Pietrzyk, 4a, ucz. p. I. Kary,
   Bartosz Sadowski, 4d, ucz. p. I. Kary,
   Weronika Sałek, 4e, ucz. p. I. Kary,
   Maja Zawolik, 6d, ucz. p. I. Kary,
   Sandra Belkhiati, 7d, ucz. p. I. Kary,
   Julia Opałka 7d, ucz. p. I. Kary,
   Patrycja Mucha, 7a, ucz. p. I. Kary.

   • Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego kl. IV - VIII

   Szkolny konkurs poetycki "Kurs na zdrowie"

   Klasy IV

   • I miejsce – Adam Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • I miejsce – Gabriel Dryjas, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Antoni Jedlikowski, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Julia Masternak, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Ksawery Bieniek, kl. IV c, ucz. p. Barbary Gadkowskiej
   • III miejsce – Nicola Suchojad, kl. IV b, ucz. p. Anety Surowieckiej
   • Wyróżnienie – Filip Gibała, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek
   • Wyróżnienie – Julia Lis, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek

   Klasy V

   • I miejsce – Julia Wierucka, kl. V e, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • II miejsce – Filip Rachwał, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • III miejsce – Katarzyna Soboń, kl. V e, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • III miejsce – Julia Polak, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

   Klasy VI

   • I miejsce – Natalia Majewska, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • II miejsce – Oliwia Kubik, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • II miejsce – Kamila Rycombel, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • II miejsce – Karolina Perchel, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • III miejsce – Maja Żaba, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali

   Klasy VII

   • I miejsce – Natalia Zaręba, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • I miejsce  - Oliwia Dyka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Wiktor Przepiórka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Julia Opałka, kl. VII d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

   Klasy VIII

   • I miejsce – Kinga Choda, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Zuzanna Stępień, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Paulina Kasprzyk, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Julia Krzemińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Jakub Drzyzga, kl. VIII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • Szkolny konkurs „Grzeczność na co dzień”

   17 maja 2019 r. W ramach Tygodnia dla Zdrowia w świetlicy szkolnej odbył się Szkolny Konkurs dla klas III p.n. "Grzeczność na co dzień". Zmagania konkursowe obejmowały znajomość zasad savoir – vivre, u. Celem konkursu było: wpajanie zasad dobrego wychowania, propagowanie kultury życia codziennego, nabywanie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, kształtowanie postawy twórczej oraz rozwijanie twórczości własnej, rozwijanie zdolności obserwacyjnych oraz zachowań własnych i innych. W konkursie wzięły udział 3 osobowe drużyny z klas III. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Klasyfikacja konkursu:

   • I miejsce - Iga Starba, Marcel Langner, Emilia Stachowicz, kl. III b, ucz. p. Wandy Ostatek
   • II miejsce – Amelia Gawędzka, Julia Walkiewicz, Julia Sabat, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
   • III miejsce - Krzysztof Lenart, Nadia  Wikiera, Amelia Fudalewska,  kl. III b, ucz. p. Wandy Ostatek.  
   • IV miejsce – Aleksander Maj, Wojciech Skowron, Paweł Michalski, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

   • Wycieczka do Parku Trampolin „Sky Fly” klas 4a i 4e

   • Podsumowanie programu profilaktyki zdrowia jamy ustnej

   Uczniowie klas 5 a oraz 5 e podjęli wyzwanie w ramach projektu”Ja i mój uśmiech”. Ich zdaniem było szczotkowanie zębów minimum dwa razy dziennie przez miesiąc oraz prowadzenie dzienniczka🦷📒🖊Każdy uczeń, który sumiennie wywiązał się z powierzonego zadania otrzymał pamiątkowy dyplom-certyfikat🏆👏🏻

   • „Healthy is trendy” – quiz wiedzy na temat zdrowego stylu życia w języku angielskim (kl. 5a)

   Piątek 17 maja w klasie 5 a był Dniem Zdrowej Przekąski🍎🥗🥜Uczniowie przynieśli swoje ulubione smakołyki: owoce, zbożowe batoniki, suszone owoce, bakalie oraz pyszne soki. Wspólne zdrowe drugie śniadanie było wspaniałą okazją do integracji 🙂Ponadto, na języku angielskim uczniowie rozwiązywali quiz „Healthy is trendy”, który pozwolił sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia jak również zdolności językowe☺️🇬🇧📝

  lepszaNauczyciele języka polskiego oraz matematyki uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

  Z języka polskiego uczniowie rozwiązują testy w ramach Wielkiego sprawdzianu - na wejście, po kolejnych partiach materiału, a także całoroczne. Z matematyki są to Sesje z plusem - na początku, w połowie i na koniec roku szkolnego.

  Standaryzowane testy to bardzo dobre narzędzie do diagnozy wstępnej, systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku.

  Nauczyciele po każdym teście mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i danej klasy z wynikami szkoły, województwa oraz całej Polski. Raporty cykliczne zawierają analizę wyników po każdym teście (wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy). Raporty progresywne natomiast pokazują dynamikę postępów w nauce po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów i dla całej klasy.

  Po wpisaniu wyników wszystkich sesji nauczyciele otrzymują zaświadczenie o udziale w programie, a szkoła, w której uczą – certyfikat udziału w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.

  certyfikat

  1sot1W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów. Jest on nadawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji szkołom, „które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”.
  Nasza placówka została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (strona internetowa; http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty). W woj. świętokrzyskim taki tytuł uzyskało 40 szkół, w Polsce zaś – 1774.
  Warunkiem znalezienia się w tak zaszczytnym gronie było to, by (informacje na podstawie regulaminu SOT):

  • prowadzić systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi (co najmniej trzech nauczycieli, którzy mają konkretne osiągnięcia, dokonania w danym obszarze działalności pedagogicznej),
  • wspierać różnorodne uzdolnienia dzieci i młodzieży, np. przedmiotowe, sportowe, artystyczne, techniczne, a także społeczne lub obywatelskie,
  • opisać co najmniej trzy rodzaje zajęć, które rozwijają zainteresowania, uzdolnienia uczniów i są prowadzone w szkole przez różnych nauczycieli.

  1sot2Szkoła, której nadany został tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, ma liczne zobowiązania, między innymi:

  • przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Talentów (promowanie działalności uczniów: naukowej, artystycznej, społecznej, sportowej lub innej),
  • udostępnia dokumentację dotyczącą uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • przysyła co najmniej raz w roku materiały na stronę internetową www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty,
  • przygotowuje formatkę dobrych praktyk zawierającą opis działań/aktywności szkoły na rzecz uczniów w danym roku.

   

  DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

  Praca w naszej szkole od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie zdolności i talentów każdego ucznia. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych. David Lewis stwierdził: „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

  Kierując się tym stwierdzeniem dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji.

  • Dzień Odkrywania Talentów w klasach I-III

  W tym roku Dzień Odkrywania Talentów obchodziliśmy 9 maja. Tego dnia odbył się w naszej szkole Pokaz Talentów. Uczniowie klas 1-3 prezentowali m.in. swoje zdolności i pasje muzyczne, wokalne i taneczne, taneczno – gimnastyczne, recytatorskie, plastyczne.

  W układach tanecznych i taneczno-gimnastycznych zaprezentowali się: Livia Lampredi , Oliwia Boleń, Blanka Tofil, Blanka Pietrasik, Alicja Gębka, Maja Bogdańska, Julia Masternak, Wiktoria Lis, Iga Ścibor, Liliana Pypeć, Pola Młynarczyk, Nikola Mikołajek. Uzdolnione wokalnie uczennice Amelia Gawęcka, Iga Starba, Maja Waliszewska wyśpiewały swoje ulubione piosenki, również w języku francuskim. Na gitarze zagrał Marcel Langner, a wiersz wyrecytowała Samanta Arendarska. Talenty plastyczne zaprezentowali Nikola Haba, Mateusz Kubik. Mogliśmy także zobaczyć nagrodzone w konkursach „Poznajcie mój talent” oraz „Ulotka zachęcająca do rozwijania talentów” prace uzdolnionych plastycznie uczniów p. Agnieszki Brożek.
  Organizatorem Pokazu Talentów w klasach 1-3 była p. Agnieszka Brożek. Dekorację na Pokazie Talentów wykonała p. Katarzyna Nowak i p. Agnieszka Brożek. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Ryszard Góra.

  • Pasje, zamiłowania, hobby, koniki i febliki, czyli „Dzień Odkrywania Talentów” w kl. IV - VIII

  Już po raz siódmy w naszej szkole odbył się „Dzień Odkrywania Talentów”. Od samego początku naszym działaniom skupionym wokół odkrywania i promowania uczniowskich uzdolnień przyświecają słowa Stanisława Staszica:

  "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje".

  Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do ucznia, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, uzdolnień. Uruchamiamy potencjał tkwiący w dzieciach i wspieramy w tym, aby mogły go rozwijać, mieć możliwość odniesienia sukcesu. Podsumowaniem całorocznych działań jest właśnie „Dzień Odkrywania Talentów”.

  W tym roku, wzorem lat ubiegłych, przygotowano różnorodne konkursy i rozgrywki sportowe skierowane do uczniów z różnych grup wiekowych. Nad przygotowaniem tak szerokiej oferty czuwała p. wicedyrektor M. Urban.

  KONKURS

  Organizatorzy

  Turniej matematyczny „1 z 10”

  p. Agnieszka Mazur, p. Magdalena Jasińska

  Konkurs recytatorski poezji dziecięcej

  p. Iwona Pater, p. Anna Zychnowska, p. Małgorzata Łojek

  Konkurs żonglowania piłką

  p. Renata Barański, p. Paweł Łagoda

  Godzina talentów – przegląd talentów klasy IV a

  p. Ewelina Zagórna

  Jeden z dziesięciu – konkurs wiedzy ogólnej

  p. Katarzyna Tomala, p. Aneta Surowiecka

  Spelling, czyli mistrz literowania w j. angielskim

  p. Magdalena Kucharczyk

  Konkurs rzutów do kosza

  p. Michał Kępczyński, p. Andrzej Waniel, p. Wojciech Serwin

  Rozgrywki „Dwa ognie”

  p. Wioletta Walerowicz

  Konkurs przyrodniczy

  p. Iwona Kara

  Konkurs matematyczny

  p. Danuta Mirska-Mazur, p. Beata Adamska

  Mistrz klawiatury

  p. Jolanta Gawron, p. Dariusz Mruk

  Mistrz dyktanda w j. angielskim

  p. Anna Rożek

  Konkurs pięknego czytania po angielsku

  p. Małgorzata Czaja, p. Beata Dąbrowska

  Listen and write – dyktando w języku angielskim

  p. Alicja Musiał

  Doświadczenia chemiczne –kule musujące do kąpieli

  p. E. Baran-Żelaszczyk  Odbyła się także impreza „Pokaż swój talent!” wypełniona śpiewem, tańcem, recytacją własnych utworów, grą na różnych instrumentach, pokazem taekwondo. Za tę część byli odpowiedzialni: p. Mirosława Zaremba, p. Dorota Dziubek, p. Aneta Surowiecka, p. Ryszard Góra. Zostało także zaprezentowane przedstawienie przygotowane przez p. Jolanta Kargul.

  Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron, przeżycia sukcesu, uczestniczenia w dobrej zabawie - kolejny raz zamieniliśmy zwykły dzień w naprawdę wyjątkowy!

   

  szkolazklasa 20 1 300x146   

  Partnerzy

                                                                 ceo logo niebieskie 300x160 logo wyborcza e1479739078105 logo PAFW pl e1479739132784 Fundacja Agory Pantone192 e1479739224564

  W październiku 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Szkoła z klasą 2.0”. Do głównych zadań akcji należy wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku, doskonalenie pracy nauczycieli i budowanie prestiżu ich pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież oraz wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły.

  Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), "Gazeta Wyborcza” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

  W bieżącym roku szkolnym chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: "Weź szkołę w swoje ręce". To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

   

  ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT:

  • p. Marta Dobrowolska-Wesołowska - Dyrektor Szkoły

   

  KOORDYNATOR PROJEKTU:

  • p. Danuta Wiśniewska - nauczyciel religiI i informatyki

   

  TERMIN REALIZACJI:

  •  od października 2018 r. do czerwca 2019 r. 

   

  DZIAŁANIA:

  Pierwszym zadaniem szkolnego zespołu „Szkoła z klasą 2.0” był wybór głównego obszaru działania na ten rok szkolny.

  Wybraliśmy obszar „Obywatelstwo”, ponieważ naszym priorytetowym działaniem jest zaangażowanie uczniów w proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

  O przystąpieniu do projektu zostało poinformowane grono pedagogiczne na radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas przekazali informacje rodzicom na wywiadówce, a uczniowie dowiedzieli się o programie „Szkoła z klasą 2.0” na lekcji z wychowawcą.

  Ponadto informacja o programie umieszczona została na stronie internetowej szkoły oraz była podawana podczas różnych imprez kulturalnych, w których brała udział społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz.

  Kolejnym działaniem było dokonanie analizy zasobów i braków szkoły pod kątem wybranego obszaru.

   

  WARSZTATY W LUBLINIE

  27 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach dla zespołów „Szkół z klasą 2.0” w Lublinie. Podczas spotkania dzieliliśmy się pomysłami, dobrymi praktykami, i doświadczeniami. Pracowaliśmy metodę design thinking, oraz omawialiśmy poszczególne elementy kolejnych etapów programu.

  Zespół projektu „Szkoła z klasą 2.0” odbył spotkanie pod kierunkiem dyrekcji szkoły oraz koordynatora. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankiety diagnozującej potrzeby wśród rodziców.

  W grupie klas I-III nauczyciele przeprowadzili rozmowę z wybranymi przedstawicielami wyjaśniając cel spotkania. Uczniowie za pomocą emotikonków (w trzech kolorach) wyrażali aprobatę dla wymienionych działań przedstawiających propozycje aktywności uczniów na terenie naszej szkoły i w środowisku lokalnym..

  Przedstawiciele klas IV - VI wzięli udział w panelu dyskusyjnym i udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Rezultat powyższych działań przybrał formę „Pytania na sznurku”. Zgodnie z planem „rozwieszono pranie”, aby wyniki badań były widoczne dla całej społeczności szkolnej.

  Uczniowie kl. VII – VIII brali udział w burzy mózgów. Najważniejsze przemyślenia zapisali na ścianie myśli, która znajduje się na szkolnym korytarzu, gdzie każdy ma do niej dostęp i może coś dopisać.

  Uczniowie poczuli się docenieni i dumni z faktu, że mogli współdecydować o zmianach dotyczących szkoły.

  Potrzeby uczniów pokryły się z realizowanymi w szkole zadaniami, a także pokazały drogę do zmian, które są konieczne, aby wszyscy dobrze czuli się w naszej placówce. Społeczność szkolna napisała, że czuje potrzebę integracji z kolegami i nauczycielami. Zwróciła uwagę, że w realizacji podstawy programowej może wyjść poza mury naszej szkoły, choćby na lekcje w plenerze. Uczestnicy burzy mózgów odczuwają też potrzebę działania i chcą angażować się w różne akcje na rzecz środowiska lokalnego.

  Podczas spotkań uczniowie zaprojektowali i wykonali plakaty "Szkoły z klasą 2.0"

  Po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i rodziców oraz własnych zasobów sprecyzowaliśmy ostatecznie cel dla szkoły, który brzmi:

  "Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji "Festiwalu Talentów".

  Festiwal Talentów został zaplanowany na dzień 1.06.2019 r.

  Ten festiwal umożliwi prezentację talentów naszych uczniów nie tylko przed rówieśnikami, ale także przed gośćmi, rodzicami i dziadkami.

  Wierzymy, że wydarzenie to będzie szansą na integrację pokoleń i zaangażuje nowe osoby do pracy na rzecz szkoły.

  Tabela działań i spodziewanych rezultatów

  Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

  Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

  Główne działania zaplanowane w programie

  Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

  1. Przegląd poezji anglojęzycznej

  Działanie pozwoli na:

  - wykształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów oraz ich wszechstronny rozwój poprzez zaangażowanie w organizację i prowadzenie konkursu; uczniowie otrzymają wsparcie nauczycieli w realizacji zadań, nauczą się odpowiedzialności za własne działania w podejmowanych samodzielnie inicjatywach, co jednocześnie wpłynie na wzrost ich poczucia własnej wartości,

  - integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez zaproszenie innych szkół podstawowych do udziału
  w konkursie,

  - uświadomienie uczniom ich roli w procesie kształtowania wizerunku placówki poprzez stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich talentów na forum szkoły i w mieście.

  1. Przegląd poezji autorskiej

  Działanie pozwoli na:

  - obrazowe operowanie słowem, działanie poprzez nastrój; wiersze przybliżą rzeczywistość, przedstawią myśli, uczucia i refleksje,

  -kształtowanie wyobraźni i uczuć dziecka będące inspiracją do aktywności twórczej, zachęcą do „przygody z poezją”,

  - uświadomienie różnorodnych możliwości wykorzystania języka w opisywaniu świata, w intencjonalnym przekazaniu bogatych doznań i przeżyć,

  - uwrażliwienie dzieci na piękno języka, złożoność formy, wyrobienie smaku literackiego,

  - odziaływanie poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie, rozwinięcie wrażliwości na piękno języka; nowe doświadczenia rozszerzą horyzonty, rozwiną zainteresowania, dadzą możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata. 

  1. Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

  Szkolny konkurs plastyczny „Ja i mój świat” dla kl. I-IV

  Szkolny konkurs plastyczny „Ja – obywatel” dla kl. V-VII

  Działanie pozwoli na:

  - poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu przez obejrzenie prezentacji multimedialnej i rozmowę w grupach,

  - wyrażenie osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości poprzez wypowiedzi oraz prace plastyczne,

  - przedstawienie tego, co bliskie, szczególnie interesujące (ciekawe miejsca, piękna przyroda, architektura, człowiek),

  - poznanie przestrzeni, w której funkcjonują,

  - zwrócenie uwagi na piękno majestatu przyrody w różnych porach roku, ukazanie bogactwa jej form
  i zjawisk technikami plastycznymi,

  - rozwinięcie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz poczucia bycia równorzędnym partnerem
  w wielokulturowym świecie,

  - wymianę doświadczeń w zakresie stosowania różnych technik plastycznych,

  - wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia się międzypokoleniowego.

  1. Spartakiada Rodzin

  Działanie pozwoli na:

  - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności
  i współdecydowania w zakresie organizacji zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, którzy sami wybiorą konkurencje sportowe i będą rywalizować w szkolnym turnieju klas,

  - pogłębienie więzi międzypokoleniowej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych: młodszych dzieci i ich bliskich (rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa), natomiast wśród uczniów klas starszych na rywalizację poprzez pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez nich konkurencji,

  - kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym,

  - wypromowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu wspólnej aktywności w różnych grupach wiekowych i środowiskowych wśród społeczności lokalnej oraz wzmacnianie poczucia solidarności społecznej,

  - kształtowanie postaw koleżeńskich zgodnych z zasadą fair play.

  1. Koncert piosenek „Muzyką przez pokolenia”

  Działanie pozwoli na:

  - integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w koncercie uczniów, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaciół, dalszych członków rodzin; pozwoli to na wzmocnienie więzi uczniów i ich rodzin ze szkołą,

  - integrację ze społecznością lokalną, poprzez zaproszenie do udziału w koncercie dzieci z sąsiadujących przedszkoli oraz przedstawicieli Rady Osiedla i mieszkańców osiedla; uczuli to uczniów naszej szkoły na rolę przynależności do społeczności lokalnej, podkreśli rolę współpracy w dążeniu do wspólnego celu,

  - stworzenie szansy uczniom naszej szkoły na prezentację swoich talentów wokalnych i muzycznych; umożliwi to prezentację szerszemu gronu odbiorców,

  - stworzenie szansy uczniom i pracownikom szkoły na współdziałanie w ramach organizacji koncertu: wspólny dobór repertuaru, wspólne tworzenie zaproszeń, wspólne próby; pozwoli to na podkreślenie roli współpracy, nauczy dzielenia zadań i odpowiedzialności, dostarczy sposobności do aktywnego włączenia się w życie szkoły,

  - stworzenie szansy na promocję lokalnego zespołu rodzinnego, który będzie gwiazdą festiwalu.

  1. Pokazy indywidualne i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

  Działanie pozwoli na:

  - popularyzację tańca jako formy aktywności muzycznej oraz zainteresowania uczniów różnymi formami tanecznymi,

  - promocję alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

  - rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,

  - prezentację pasji uczestników pokazu, co wzbogaci ofertę kulturalną osiedla Ogrody,

  - integrację przedszkolaków, tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist” oraz uczniów z naszej szkoły,

  - wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami pokazu,

  - odkrycie nowych osobowości twórczych, co spowoduje u obserwatorów pokazu większe zainteresowanie tańcem,

  - rozwój u uczniów umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością,

  - umożliwienie przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

  1. Kiermasz rękodzieła „Zręczne ręce”

  Działanie pozwoli na:

  - podziwianie różnych prac, których autorami będą uczniowie klas I-VIII,

  - poznanie nowych technik pracy poprzez udział w konkursach,

  - rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, nauczenie się planowania pracy i doprowadzania do jej zakończenia,

  - wyłonienie uczniów uzdolnionych manualnie - prezentacja prac wykonanych sztuką orgiami, kartek ozdobnych, kwiatów, haftowanych obrazów i innych drobiazgów dekoracyjnych,

  - poznanie uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi - wśród zebranych prac pojawią się modele fizyczne, modele budowy komórkowej organizmów,

  - integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w wystawie prac i w kiermaszu,

  - uwrażliwienie społeczności szkolnej (przekazanie prac na cele charytatywne).

  1. Akcja charytatywna

  Działanie pozwoli na:

  - uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,   wzmocnienie nawyku dzielenia się, empatii, dostrzeżenie, że wspólnie mogą zdziałać więcej,

  - naukę pracy w zespole i odpowiedzialności za powierzone zadania, integrację środowiska, kształtowanie postawy partnerstwa w działaniu, wzbudzenie poczucia własnej wartości oraz wykształcenie postawy obywatelskiej (pomoc choremu koledze),

  - naukę segregowania odpadów, szacunku dla środowiska   (zbieranie nakrętek) - uczeń naszej szkoły otrzyma pomoc materialną na specjalistyczne leczenie.

  Harmonogram działań

  Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

  Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

  Główne działania zaplanowane
  w programie

  Zadania do wykonania
  w ramach danego działania

  Termin realizacji zadania

  Osoba odpowiedzialna za zadanie

  Organizacja festiwalu

  • Przygotowanie plakatu, rollupu reklamującego festiwal, dyplomów

  1 – 7 kwietnia

  Magdalena Oksińska, ucz. kl. VII b
  p. Danuta Wiśniewska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Ustalenie listy gości honorowych

  8 – 12 kwietnia

  Samorząd Uczniowski
  dyrekcja szkoły

  • Przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkoli, Rady Osiedla, lokalnego rodzinnego zespołu

  1 – 5 kwietnia

  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Rozniesienie zaproszeń do przedszkoli, Rady Osiedla, zespołu

  10 – 15 kwietnia

  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska
  Samorząd Uczniowski 
  p. Anna Rożek

  • Zebranie zgłoszeń od zaproszonych placówek i instytucji

  24 – 15 kwietnia

  p. Katarzyna Tomala

  • Zamówienie sceny z MCK

  25 – 26 kwietnia

  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Przygotowanie sceny i nagłośnienia na koncert

  14– 11 maja

  ucz. kl. VII-VIII
  p. Ryszard Góra

  • Przeprowadzenie festiwalu

  17 – 30 kwietnia

  Samorząd Uczniowski
  p. Edyta Rutkowska

  • Przygotowanie identyfikatorów, smyczy

  14 maja

  ucz. kl. VIII
  p. Joanna Zagozdon
  p. Małgorzata Łojek
  p. Anna Zychnowska
  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Przygotowanie koszulek z logo Festiwalu Talentów

  15 – 15 kwietnia

  p. Wioletta Walerowicz

  • Zabezpieczenie ławek i krzeseł

  11 maja

  chłopcy kl. VIII
  nauczyciele wychowania fizycznego

  • Zaproszenie mediów: telewizja, gazeta, radio

  2 maja

  ucz. kl. VII b

  p. Justyna Walczak

  • Napisanie artykułu do gazety i na stronę internetową szkoły

  11 maja

  p. Mirosława Zaremba
  p. Wanda Ostatek
  p. Bożena Nizielska

  • Pozyskanie sponsorów

  2 maja

  ucz. kl. VII b
  p. Justyna Walczak
  p. Iwona Zarzycka
  p. Magdalena Kaczmarska

  • Dokumentacja fotograficzna
   i filmowa

  11 maja

  ucz. kl. IV h
  p. Danuta Wiśniewska
  p. Katarzyna Tomala

  Przegląd poezji autorskiej

  • Zgromadzenie materiałów (autorskich tekstów literackich)

  Początek kwietnia

  ucz. kl. IV – VIII

  • Dobór wierszy pod kątem tematycznym

  Początek kwietnia

  ucz. kl. VI - VIII
  p. Dorota Dziubek,
  p. Mirosława Zaremba

  • Ustalenie listy wykonawców

  Druga połowa kwietnia

  ucz. kl. VI - VIII
  p. Mirosława Zaremba
  p. Dorota Dziubek

  • Próby recytatorskie (ustalenie formy przekazu, np. poezja śpiewana, recytacja)

  7 maja

  ucz. kl. IV - VIII
  p. Dorota Dziubek
  p. Mirosława Zaremba

  Przegląd poezji  i piosenki anglojęzycznej

  • Przygotowanie uczniów

  5 maja

  Nauczyciele j. angielskiego

  Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

  Szkolny konkurs plastyczny
  „Ja i mój świat” dla kl. I-III

  Szkolny konkurs plastyczny
  „Ja – obywatel” dla kl. IV-V,

  VI-VIII

  • Przygotowanie prezentacjimultimedialnej przedstawiającej szkołę, miasto, region, kraj, dziedzictwo kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu i kraju

  11 – 25 marca 2019 r.

  ucz. kl. VI b
  p. Bogusław Wojtkiewicz
  ucz. kl. VII d
  p. Iwona Kara

  • Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego

  p. Magdalena Soboń

  p. Marzena Szymczyk

  • Ogłoszenie konkursu plastycznego
   i przedstawienie regulaminu

  25 marca

  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak
  naucz. Kl. I - III

  • Przypomnienie i zapoznanie
   z różnymi technikami plastycznymi

  25 marca – 12 kwietnia

  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak
  naucz. Kl. I - III

  • Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami

  25 marca – 30 kwietnia

  ucz. kl. I - VIII

  • Podsumowanie konkursu, przygotowanie wystawy prac
   i przyznanie nagród

  30 kwietnia – 5 maja

  ucz. kl. I e, V f, VII e
  p. Anna Barańska
  p. Magdalena Soboń
  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak

  Spartakiada Rodzin

  • Przygotowanie regulaminu Spartakiady Rodzin oraz „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  1 - 5 marca

  p. Wioletta Walerowicz

  • Przygotowanie karty zgłoszeń Spartakiady Rodzin

  1 – 5 marca

  p. Wioletta Walerowicz

  • Przeprowadzenie sondażu
   w klasach IV-VIII i wybór konkurencji „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  8 - 15 marca

  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański

  • Przydzielenie zadań osobom odpowiedzialnym, przyjmowanie zgłoszeń, wybór obsady sędziowskiej

  20 – 30 marca

  p. Beata Tracz
  p. Wioletta Walerowicz
  p. Paweł Łagoda
  ucz. kl. VIII c, VII

  • Przeprowadzenie „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  6 - 31 kwietnia

  ucz. klas IV - VIII
  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański
  p. Grażyna Brociek
  p. Magdalena Kowalska
  p. Beata Rzechowicz

  • Przeprowadzenie „Spartakiady Rodzin”

  11 maja

  ucz. kl. VII - VIII

  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański

  Organizacja koncertu „Muzyką przez pokolenia”

  • Wyłonienie wykonawców spośród uczniów klas I-VIII

  1 - 8 marca

  wychowawcy

  • Ustalenie współwykonawców

  8 – 15 marca

  ucz. – wykonawcy
  wychowawcy

  • Wybór repertuaru

  15 - 20 marca

  ucz. – wykonawcy
  p. Iwona Stańczak
  p. Ryszard Góra

  • Próby wykonawców

  kwiecień - maj

  uczniowie – wykonawcy
  p. Iwona Stańczak
  p. Ryszard Góra

  Pokazy indywidualne
  i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

  • Zaproszenie do współpracy przedszkolaków z pobliskich placówek wraz z opiekunami oraz tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist”

  6 - 8 marca

  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Wybór uczniów z klas I – VIII do

  indywidualnych i grupowych pokazów tanecznych na terenie szkoły

  11 – 15 marca

  wychowawcy
  p. Danuta Wiśniewska

  • Próby tancerzy

  cały maj

  wychowawcy
  uczniowie
  nauczycielki przedszkoli
  p. Anna i p. Grzegorz Podsiadły

  Kiermasz rodzinnego rękodzieła „Zręczne ręce”

  • Opracowanie harmonogramu konkursów

  25 luty - 1 marca

  p. Małgorzata Urban
  p. Magdalena Jasińska
  p. Agnieszka Mazur
  p. Wioletta Szymańska
  p. Małgorzata Wójcik 
  p. Magdalena Tokarska
  p. Ewelina Baran - Żelaszczyk

  • Szkolny konkurs „Wiosna z origami” dla kl. IV - VIII

  10 marca – 23 kwietnia

  p. Małgorzata Urban
  p. Magdalena Jasińska
  p. Agnieszka Mazur

  • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych konkursach

  4 marca

  p. Magdalena Jasińska

  • Szkolny konkurs na modele fizyczne „Zabawki fizyczne”

  5 maja

  ucz. kl. VII
  p. Małgorzata Wójcik

  • Szkolny konkurs na najładniejszą wyszywaną kartkę „Nitką malowane”

  5 maja

  ucz. kl. V
  p. Agnieszka Mazur

  • Szkolny konkurs „Moje rękodzieło dla klas I -III

  21 marca

  ucz. kl. III b
  p. Agnieszka Brożek
  p. Paulina Jankowska

  • Zebranie modeli, prac uczniów kl. I – VIII oraz rękodzieła rodzinnego

  3 mara – 5 maja

  opiekunowie konkursów
  p. Katarzyna Nowak
  p. Magdalena Tokarskia
  p. Magdalena Jasińska
  p. Wioletta Szymańska

  • Przygotowanie stanowiska

  11 maja

  ucz. kl. V e
  p. Wioletta Szymańska
  p. E. Baran – Żelaszyk

  Akcja charytatywna

  • Ustalenie zasad przebiegu akcji charytatywnej

  1 marca

  ucz. kl. VIII d
  p. Danuta Wiśniewska

  • Kontakt z rodzinami osób objętych akcją

  20 marca

  ucz. kl. VII b
  p. Justyna Walczak
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych działaniach

  28 marca

  ucz. kl. VIII c
  p. Małgorzata Krysa

  • Przeprowadzenie spotkania
   z wolontariuszami i ustalenie przebiegu przedsięwzięcia

  20 marca

  wolontariusze kl. II d
  p. Wesołowska, Jolanta Gawron,
  wolontariusze kl. VII-VIII
  p. Małgorzata Krysa

  • Przygotowanie plakatów reklamujących akcję

  20 marca

  ucz. kl. VII a
  p. Renata Kudełko

  • „Słodki kącik”

  11 maja

  ucz. kl. VII c
  p. Barbara Gadkowska
  ucz. kl. I a
  p. Joanna Zybura
  ucz. kl. IV h

  p. Danuta Wiśniewska
  ucz. kl. VIII b
  p. Małgorzata Czaja

  ucz. kl. V   e

  p. Wioletta Szymańska
  ucz. kl. VI c
  p. Anna Rożek

  ucz. kl. VI d
  p. Beata Dąbrowska

  • Opieka nad wolontariuszami podczas „Festiwalu Talentów”

  11 maja

  p. Danuta Wiśniewska
  p. Justyna Walczak
  p. Barbara Gadkowska
  p. Lidia Tokarska
  p. Małgorzata Krysa
  p. Anna Wesołowska
  p. Jolanta Gawron
  p. Renata Kudełko

  ETAP IV

  plakat„Piątka” to szkoła tętniąca życiem! Pamiętamy o zasadzie: Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Często więc, ale w sposób zaplanowany i przemyślany, dzieje się u nas coś nowego, nie tylko w dni nauki szkolnej. Tym razem zwracam uwagę na Festiwal Talentów, który odbył się w minioną sobotę - 11 maja 2019 r. Impreza została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła z klasą 2.0”. Była zwieńczeniem całorocznych działań, a ich cel stanowiło przede wszystkim pogłębienie procesu zmian w zakresie metod pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i integracji ze społecznością lokalną. Kilkumiesięczne przygotowania zaowocowały przygotowaniem ciekawego i różnorodnego programu, w którym każdy chętny uczeń naszej szkoły mógł zaprezentować swoje umiejętności, zainteresowania, pasje – występując sam, z członkami swojej rodziny, w grupie rówieśniczej bądź z nauczycielem. Wśród nich znaleźli się także i ci, którzy rozwijają swoje zdolności w Klubie Black & White, Szkole Tańca „Twist”, a także dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. 

  Sobotnie spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, która przywitała uczestników, widzów, a także zaproszonych gości: p. Joannę Pikus – wiceprzewodniczącą Rady Miasta, p. Edytę Kowalską – dyrektor PP nr 15, p. Anetą Stachurską – dyrektor PP nr 19, p. Krystynę Gębkę – prezes NP „Pajacyk” i p. Małgorzatę Chomańską – wicedyrektor tegoż przedszkola, a także p. Hannę Wasik – przewodniczącą Rady Osiedla „Ogrody”, przedstawicieli mediów. Podzieliła się też uwagami na temat wspomnianego wyżej projektu „Szkoła z klasą”, przygotowań, podjętych prac i spodziewanych efektów, po czym zaprosiła na scenę wykonawców. Całą uroczystośc prowadzili: Kinga Choda, Daniel Chamera, Martyna Marszałek i Karol Sierpień.

  Festiwal Talentów był swoistego rodzaju ucztą duchową. W koncercie „Muzyką przez pokolenia” usłyszeliśmy:
  – różne piosenki zaśpiewane przez:
  Maję Waliszewską (III a) z tatą Łukaszem - „Co powie tata?”,
  Martynę Cieślę (V a) i jej siostrę Klaudię - „Byle jak”,
  Dawida Pochecia (I a) przy akompaniamencie brata Gabrysia oraz taty Szymona - „We are the champions”,
  Maję Brzeźnicką (1 a), jej mamę i kuzynkę Małgosię Sokołowską - „Góry do góry”,
  • nauczycielkę p. M Łojek przy dźwiękach gitary Marleny Gębskiej (VIII d) - „Chodź, pomaluj mój świat”,
  czwartoklasistów i nauczycielkę p. M. Krysę - „Pełna chata”,
  Zuzannę Jedlikowską (VII a) z mamą Anną,

  – utwory zagrane na różnych instrumentach przez:
  Emilię Pierzchalską (IV a) z tatą Adamem na akordeonach – „Zagraj, piękny Cyganie”,
  Olafa Jurkowskiego (IV e) z tatą Dariuszem na instrumentach klawiszowych – „Merci, merci”.

  Kapelę utworzyły uczennice: Blanka Walczyk (IV g), Maja Majewska, Antonina Luboch, Oliwia Jedlikowska (kl. IV h), Amelia Stajek, Maja Rafalska, Julia Nawodzińska (V b), Laura Błaszkiewicz, Lena Szot (kl. V e) – śpiew, Michał Sienniak (IV a) - gra na saksofonie, nauczyciel p. R. Góra, pianino – „Lipka”.

  W „Tańcu dobrym na wszystko” mogliśmy obejrzeć w pokazach gimnastyki artystycznej: Blankę Walczyk (IV g), Kamilę Rycombel (VI a), Oliwię Osojcę (VI a), które należą do Klubu Black & White. Natomiast tancerze ze Studia Tańca „Twist” zaprezentowali hip – hop oraz cheerleaders.

  W miniprzeglądzie poezji i piosenki anglojęzycznej wystąpiły:
  • Gabriela Niewadzi (VIII b) z wierszem „The Marvelous Homework and Hausework Machine”,
  • Martyna Cieśla (V a) w piosence „Skyfall”,
   Zuzanna Jedlikowska (VII a) z piosenką „Someone Like You”,
  • Natalia Zaręba, Emilia Bajdo i Maja Siemińska (VI b), recytując wiersz „Poem in Englih”,
  • Natalia Majewska (VI a) w piosence „Can’t help folling in love”,
  • Julia Opałka (VI d) w recytacji wiersza „Arachnid Academy”.

  Pełne uroku były występy przedszkolaków – grupa Smerfów z PP nr 15 zaprezentowała piosenkę „Maszeruje wiosna” i taniec Mai. Z PP nr 19 wystąpiła Jula Wiśnios, która razem z babcią zaśpiewała piosenkę „Pięknie żyć”, a sześciolatki zatańczyły tango. Trzylatki z NP „Pajacyk” zaśpiewały piosenkę „Wiosna, urodziły się motyle” i wykonały do niej układ taneczny, zaś czterolatki zaprezentowały taniec kwiatów.

  Przedstawione zostały również wiersze nagrodzone w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Swoje utwory czytała Natalia Majewska (VI a) oraz Maja Siemińska (VII b), a teksty Magdaleny Oksińskiej (VII b)Wiktorii Masternak oraz Julii Serwin (obie z VIII c) zaprezentowały: Kinga Choda (VIII b), Julia Grudzień i Karolina Adamska (uczennice z VI a).

  Uwagę przyciągały uczniowskie prace z kiermaszu „Zręczne ręce”– piękne serwetki zrobione na szydełku oraz różne figury wykonane techniką orgiami, a także plastyczne impresje na temat: „Ja i mój świat”, „Ja Obywatel” (wystawa pokonkursowa).

  Programowi artystycznemu towarzyszyła bogata oferta piknikowa. Przedstawiciele Rady Osiedla „Ogrody” zaprosili na konkurs plastyczny „Kolorowe miasto”, zaś Szkolne Koło Wolontariatu PSP5 do wykonania plakatu „Moja rodzina”. Została przeprowadzona spartakiada rodzinna. Stoisko WPC PILOT pomagało rozwijać kreatywność, a harcerze przygotowali zabawy integracyjne. Dużą popularnością cieszyło się zaplatanie warkoczyków i zaproponowane przez Centrum Zabaw „Fikoland” malowanie twarzy. Nauczyciele z PP nr 19 prowadzili sprzedaż kartek okolicznościowych, które zostały wykonane przez dzieci, a przedstawiciele „Remondisu” oferowali różne gadżety. Atrakcją dla najmłodszych był miniplac zabaw z tzw. dmuchańcami. Można też było delektować się wypiekami przygotowanymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Miłym akcentem było nadanie dyrektor szkoły, p. Marcie Dobrowolskiej-Wesołowskiej, tytułu „Przyjaciel drużyny” przez Komendę Hufca ZHP Ostrowiec.

  Uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymali różnorodne nagrody. W gronie sponsorów znaleźli się: p. J. Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta oraz radny Rady Miasta - p. Kamil Kutryba, AIR FUN, Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Ochrony Osób i Mienia „Scorpion”, Centrum Zabaw „Fikoland”, „Compensa” (ubezpieczenia szkolne), DELTA (p. Tomasz Wejman, dostawca warzyw, owoców oraz mleka), Danuta Strąk, Dyrekcja PSP nr 5, F.H.U. „OGNIOCHRONEX”, Rada Osiedla „Ogrody”, „Remondis”, WPC Pilot i ich przedstawiciel Aneta Suska.

  Sobotnia impreza miała jeszcze jeden cel – udzielenie wsparcia tym, którzy go potrzebują. Dochód ze sprzedaży ciasta zostanie przekazany Fundacji „Bo w nas jest moc” – dla Oskarka. Zbiórka zaś plastikowych nakrętek to forma pomocy dla chorego ucznia naszej szkoły.

  Pogoda – mimo różnych prognoz – naprawdę dopisała. Sukcesem zakończyła się realizacja przedsięwzięcia, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce, zaprezentować się, sprawić sobie i innym wiele radości, spędzić ciekawie czas wśród bliskich i znajomych, a więc można powiedzieć, że dopisała i pogoda ducha. Wspólna praca, wspólny sukces. Warto więc wymienić osoby zaangażowane we wszelkie prace związane z Festiwalem Talentów i piknikiem (podaję w kolejności alfabetycznej):
  p. Renata Baran, p. Ewelina Baran – Żelaszczyk, p. Anna Barańska, p. Rafał Barański, p. Renata Bartnik, p. Grażyna Brociek, p. Agnieszka Brożek, p. Bata Brzeźnicka, p. Małgorzata Czaja, p. Beata Dąbrowska, p. Dorota Dziubek, p. Barbara Gadkowska, p. Jolanta Gawron, p. Bożena Górska, p. Paulina Jankowska, p. Magdalena Jasińska, p. Arkadiusz Jeruzal, p. Magdalena Kaczmarska, p. Iwona Kara, p. Jolanta Kargul, p. Michał Kępczyński, p. Magdalena Kowalska, p. Małgorzata Krysa, p. Ilona Kucharska, p. Renata Kudełko, p. Paweł Łagoda, p. Małgorzata Łojek, p. Agnieszka Mazur, p. Alicja Musiał, p. Katarzyna Nowak, p. Bożena Nizielska, p. Wanda Ostatek, p. Janusz Ozdoba, p. Iwona Pater, p. Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska, p. Beata Rzechowicz, p. Magdalena Soboń, p. Iwona Stańczak, p. Wioletta Szymańska, p. Marzena Szymczyk, s. Katarzyna Tokarska, p. Katarzyna Tomala, p. Beata Tracz, p. Małgorzata Urban, p. Justyna Walczak, p. Wioletta Walerowicz, p. Andrzej Waniel, p. lucyna Wiśniewska, p. Anna Wesołowska, p. Bogusław Wojtkiewicz, p. Małgorzata Wójcik, p. Joanna Zagozdon, p. Ewelina Zagórna, p. Mirosława Zaremba, p. Iwona Zarzycka, p. Joanna Zybura, p. Anna Zychnowska.

  scena63

  Ten zespół był niczym orkiestra grająca pod batutą dyrektora szkoły – p. Marty Dobrowolskiej–Wesołowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej - koordynatora projektu „Szkoła z klasą 2.0”.

  Należy podkreślić znaczący udział uczniów, ich wpływ na wybór działań, zaangażowanie w ich realizację, gdyż hasło projektu brzmiało:"Weź szkołę w swoje ręce".

  Na zakończenie przywołam cytat z bestsellerowej książki „Tao Kubusia Puchatka” B. Hoffa: Chodzi jednak o to, że jest Coś Więcej i właśnie to Coś Więcej jest tym, o co naprawdę w życiu chodzi”. W PSP nr 5 i tym razem zadziało się to Coś Więcej.

  MEDIA O NAS

  • Zapraszamy do obejrzenia relacji z Festiwalu Talentów w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
   
   
  •  Redakcjia Echa Dnia - pani Anna Śledzińska

  5cd6d5982f22a p

   

  IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZKOŁY Z KLASĄ 2.0

  Nasza szkoła od października 2018 roku brała udział w projekcie ,,Szkoła z Klasą 2.0''. Odnieśliśmy sukces, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do warszawskiego Centrum Kreatywności Targowa na ewaluację tegorocznej edycji programu.

  Udałyśmy się tam na dwa dni (27 i 28 maja) z Panią dyrektor Martą Dobrowolską-Wesołowską i koordynatorem programu - Panią Danutą Wiśniewską.

  Pierwszego dnia IX Ogólnopolskiego Festiwalu „Szkoły z Klasą” zaprezentowałyśmy naszą szkołę oraz wzięłyśmy udział w ciekawych warsztatach. Na początku wszystkie przybyłe zespoły musiały przygotować kolorowe plakaty. Na zewnętrznych ścianach umieściłyśmy zdjęcia, rysunki, opisy lub inne informacje i spostrzeżenia. Dotyczyły one całorocznej działalności szkoły oraz zaangażowania w projekt. Po powitaniu przez organizatorów, każda grupa dostała plansze i musiała zdobyć 10 naklejek. Uczestnicy zdobywali je na poszczególnych stanowiskach szkół, wykonując proste zadania zlecone przez przedstawicieli danego zespołu.

  Znalazłyśmy się w pierwszej grupie osób prezentujących zmiany, które się dokonały w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w naszej szkole. Podołałyśmy temu zadaniu wzorcowo, zawierając przy tym nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. W prosty, zrozumiały, aczkolwiek interesujący sposób, przedstawiłyśmy całą historię zmian w naszej ostrowieckiej PSP 5. Wielokrotnie wspominałyśmy o działaniach mających na celu integrację uczniów, nauczycieli, rodziców, także naszych sąsiadów. Kiedy nadszedł czas na prezentację kolejnych zespołów, niektórzy zostali przy nas, słuchali i układali w pośpiechu układankę, która była naszym zadaniem do wykonania. Byli pozytywnie zaskoczeni prezentowanymi zmianami. Udało nam się zainteresować sobą nie tylko nauczycieli lecz i organizatorów festiwalu. Wielu uczniów pochodziło do nas z ciekawością, a odchodziło z szerokim uśmiechem, gratulując nam osiągnięć i życząc dalszych sukcesów w ulepszaniu naszej szkoły.

  Po krótkiej przerwie udałyśmy się na warsztaty. Pierwszym zadaniem dla uczniów było wytypowanie słowa lub wyrażenia, które kojarzy się ze zwrotem: ,,Weź szkołę w swoje ręce", będące jednocześnie mottem festiwalu. Wspólnie uznałyśmy, że w tym wypadku najbardziej pasującym hasłem będzie „Odkryj swój talent". Zdecydowałyśmy tak, gdyż w naszej szkole jest bardzo dużo uzdolnionych uczniów, którzy dzięki projektowi mogli pokazać się szerszej publiczności. Po tej części warsztatów zostaliśmy podzieleni na grupy. Mieliśmy odpowiedzieć, co zmieniłybyśmy w swojej szkole i czy uważamy, że zmiany wprowadzone z powodu programu, zagoszczą u nas na stałe. Podczas trwania tego zadania, oprócz udzielenia odpowiedzi, udało nam nawiązać przyjacielską relację z uczniami z Koszalina (w dalszym ciągu utrzymujemy z nimi kontakt internetowy). Po zakończonym zadaniu nauczyciele dyskutowali ze swoimi podopiecznymi na temat relacji w szkole, nauczycieli, rodziców, zaangażowania w różne sprawy, w tym w zajęcia pozalekcyjne.

  Pod koniec pierwszego dnia organizatorzy podsumowali treść i znaczenie przeprowadzonych ćwiczeń, ale też zadali wszystkim uczniom „pracę domową”, gdyż następnego dnia miałyśmy się spotkać z ekspertami do spraw Unii Europejskiej. Wczesnym

  Rankiem 28 maja zaczęłyśmy przygotowywać się do kolejnego dnia festiwalu. Byłyśmy ciekawe treści rozmów na temat UE. Jedno jest pewnie - nikt nie czuł się zawiedziony! W spotkaniu wzięli udział Bartłomiej Balcerzyk, szef działu informacji i komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Alicja Pacewicz, przewodnicząca Rady Fundacji „Szkoła z Klasą”. Na początku zajęć obalano mity dotyczące dekretów wydawanych przez główny zarząd Unii. Miałyśmy również okazję przećwiczenia znajomości krajów leżących na naszym kontynencie oraz tych, które należą do państw członkowskich. W trakcie trwania wykładu mogłyśmy zadawać różnorodne pytania, np. dotyczące Unii, waluty czy wyborów parlamentarnych. Po parogodzinnej dyskusji, spragnione większej ilości informacji, udałyśmy się na dodatkową rozmowę z ekspertem. Na zakończenie, po uzupełnieniu tekstu „Ody do radości” – co było jednym z zadań, wspólnie odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej.

  Po przerwie organizatorzy zaproponowali oddzielne warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Nasza grupa trafiła na zajęcia o fake newsach. Nauczyłyśmy się tam lepiej odróżniać mechanizmy tworzenia nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w sieci. Następnie miałyśmy również możliwość wymyślenia zdarzenia popartego przekonującym zdjęciem i tekstem. Przy tym zadaniu musiałyśmy wykazać się sprytem, by inne osoby nie odgadły, iż dana sytuacja nie miała miejsca. Praca w niewielkich grupach dała możliwość sprawnej, kreatywnej pracy, a także integracji z rówieśnikami. W trakcie zgadywania czy dana sprawa jest autentyczna, śmiechom nie było końca. Natomiast nasi nauczyciele brali udział w warsztatach o bezpieczeństwie w Internecie „Asy Internetu – jak poprowadzić wyjątkowe lekcje o cyberbezpieczeństwie” i spotkaniu pomagającym zrozumieć dzisiejszą młodzież „Popkultura w języku młodzieży a edukacja”.

  Następnie odbyły się zajęcia nietypowej matematyki. W czasie warsztatów miałyśmy zaprojektować wnętrze, utrzymując przy tym rozmiary sali i przenieść własny projekt na kartkę z odpowiednią skalą. Wszyscy zostali podzieleni na małe zespoły, które jeszcze nie pracowały ze sobą. Byłyśmy podekscytowane zadaniem, więc dużym zaskoczeniem była informacja, iż właśnie zrealizowałyśmy projekt matematyczny o nazwie „Wartość dodana”.

  Ostatni dzień warszawskiego festiwalu zakończył się oficjalną ewaluacją programu. Odebrałyśmy drobne upominki oraz pomoce dla szkoły. Zrobiłyśmy parę grupowych zdjęć i nim się obejrzałyśmy, nadszedł czas rozstania. Te dwa dni były niezwykłe – ciekawe spotkania, nowe znajomości, debaty, inspirujące warsztaty… Cieszymy się, że jesteśmy uczennicami PSP 5, szkoły, która inspiruje, nagradza, szanuje potrzeby innych. ;)

  Kinga Choda, Gabriela Niewadzi, Zuzanna Stępień z kl. VIII b

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...