Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  logo szkola bez przemocy

  ludzik329Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

  Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy". Program,  prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczały by to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy do którego przestrzegania pisemnie zobowiązać musiała się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu – Wspólnie działamy przeciw przemocy w działania naszej szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  Jednym z ważnych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w naszej szkole na podstawie którego można było podjąć działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki naszych badań a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy. Cała społeczność szkolna jest świadoma wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

  KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

  1. Szkoła jest wspólnotą.
  Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
  2. Wszyscy się szanujemy.
  Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
  3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
  4. Niczego nie ukrywamy.
  Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
  5. Zawsze reagujemy.
  Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
  6. Nauczyciel nie jest sam.
  Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
  7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
  Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
  8. Rodzice są z nami.
  Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
  9. Mamy sojuszników.
  Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
  10. Nagradzamy dobre przykłady.
  Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

   

  KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - KOMIKS
  1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

  1

  2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

  2

  3. W mojej szkole szanuje się uczniów.

  34. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.

  4

  5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.

  5

  6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.

  6

  7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.

  7

  8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.

  8

  9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.

  9

  10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.

  10

   Rys: Hubert Ronek

  spz

  logo czerwoneNaszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

  NASZE HASŁO
  "Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje".

  CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
  • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
  • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
  • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
  • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w "ukrytym programie szkoły". Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
  • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
  • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
  • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
  • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
  • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
  • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
  • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
  • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

   

  jablka

  certyfikat1 certyfikat2


  jablka

   WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

  kwiatek

   SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

  • Marta Dobrowolska - Wesołowska – dyrektor szkoły
  • Anna Barańska – wicedyrektor szkoły
  • Małgorzata Urban – wicedyrektor szkoły
  • Paulina Jankowska – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Alicja Musiał – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Halina Bartkowiak – pielęgniarka
  • Jolanta Chobot – pedagoga szkolny
  • Elżbieta Moskalik – pedagog szkolny
  • Renata Baran – nauczyciel świetlicy
  • ... – przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I – III
  • Jolanta Gawron - nauczyciel klas I - III
  • Dorota Dziubek – przewodnicząca zespołu polonistów
  • Edyta Rutkowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego
  • Mirosława Zaremba – nauczycielka języka polskiego
  • Iwona Kara – nauczyciel przyrody
  • Danuta Wiśniewski – nauczyciel religii
  • Małgorzata Czaja – nauczyciel języka angielskiego
  • Anna Rożek – nauczyciel języka angielskiego
  • Justyna Walczak – nauczyciel języka angielskiego 

  jablka

  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSP NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • PSP nr 5 w Ostrowcu Św. ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
  • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
  • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
  • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
  • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
  • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
  • Duża poprawa warunków fizycznych.
  • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III oraz gorącego napoju dla uczniów klas starszych.
  • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
  • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
  • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
   - Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
   - Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.
  • W wyniku ostatniej ewaluacji w PSP nr 5 96% uczniów lubi szkołą, 95 % chętnie do niej przychodzi, 91 % czuje się w niej bezpiecznie. 

  jablka

  TYDZIEŃ DLA ZDROWIA

  • 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

   • Projekt edukacyjny o zdrowiu.

   • Wystawa plakatów pokonkursowych „Zdrowy styl życia”
   • Wystawa książek, gazetka tematyczna, lekcja biblioteczna
   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne

   • „Śniadanie daje moc” – przygotowanie i degustacja zdrowych kanapek

   Klasa I C p.Katarzyny Nowak przygotowała wiosenne, pachnące i przepyszne kanapki. Dzieciaki były pięknie przygotowane, również pod kątem stroju, do robienia dzisiejszych kanapek.

   14 maja 2019 r. (wtorek)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja sałatki jarzynowej w kl. 3 a

   • „Śniadanie daje moc” - szaszłyki owocowe kl. II d

   Klasa II d przygotowała pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe, które smakowały wyśmienicie. Dzieciaki poczęstowały również pracowników szkoły - bardzo dziękujemy! 🥰😘

   • Wystawa plakatów „Healthy food”

   W ramach Tygodnia dla Zdrowia, uczniowie klas 4-8 pod kierunkiem pań anglistek wykonali plakaty z propozycjami wyśmienitych, a co najważniejsze zdrowych potraw😋🥗🥙🍲

   • Wystawa – piramidy żywieniowe

   • „Godzina dla zdrowia” - śniadanie klasowe, gra „Wygibajtus”

   W zdrowym ciele, zdrowy duch. Klasa IV A p. Eweliny Zagórny rozpoczęła dzisiejszy dzień zdrowym śniadaniem- kolorowe kanapki, warzywa i owoce pięknie prezentowały się na stole. Na aktywnych czekał owocowy "Wygibajtus", który zapewnił świetną zabawę nie tylko grającym, ale także kibicującym.

   • Zdrowe śniadanie w szkole – wspólne śniadanie kl. 7 d
   • Zdrowe śniadanie kl. 1e

   • Zdrowa propozycja śniadania kl. 1 d

   Tydzień dla zdrowia rozpoczął się u nas wczoraj, a dziś pachniało w szkole zdrowym śniadaniem. Oto propozycja klasy I D pani Lucyny Wiśniewskiej.

   • Zdrowe przekaski klasy 5 c

   Klasa V C p. Marzeny Kucharskiej również przygotowała dzisiaj Zdrowe Śniadanie. Na stole znalazło się wiele smacznych i zdrowych przekąsek. Uczniowie przygotowali wspaniałe sałatki owocowe, gofry z owocami i piękne wiosenne kanapki.

   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne

   • „Śniadanie daje moc” – przygotowanie i degustacja zdrowego śniadania

   14 maja uczniowie klasy 1 b założyli odpowiednie stroje i ostrożnie przystąpili do przygotowania zdrowego śniadania. Na stołach znalazły się pomidorki, ogórki, jajka, szczypiorek, rzodkiewki, sery i wiele innych produktów bogatych w witaminki, które za pomącą małych, zwinnych rączek zmieniły się w piękne kolorowe kanapki. Ukoronowaniem wytężonej pracy dzieci było wspólne spożycie drugiego śniadania oraz degustacja świeżo wyciśniętego soku. Nad wszystkim czuwały mamy oraz pani wychowawczyni - Ilona Kucharska. 
   Akcja była dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych, która zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

   • „Zdrowe drugie śniadanie” w klasie 5 e
   • "Ruch to zdrowie, a zdrowe śniadanie to podstawa" w kl. IV e

   Dzisiejsze zajęcia z wychowawcą upłynęły w klasie IV E pod hasłem "Ruch to zdrowie, a zdrowe śniadanie to podstawa". Uczniowie wspólnie z wychowawczynią p. Anetą Surowiecką spożyli wspólnie zdrowe śniadanie. Dzieci z wielką przyjemnością i ochotą chrupały marchewkę, rzodkiewkę czy sałatę. Niektórzy przynieśli smakowite sałatki owocowe, które przygotowali w domu wspólnie z rodzicami. Jednak największą atrakcją była gra "Twister". Uczniowie musieli wykazać się zwinnością i dokładnością. Śmiechu było co nie miara. To była naprawdę fantastyczna lekcja. Więcej atrakcji czeka nas w piątek...

   • „My healthy lunchbox” – zdrowa śniadaniówka

   15 maja 2019 r. (środa)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja sałatki owocowej

   • Powiatowy konkurs recytatorski „Zdrowie w poezji dziecięcej”

   XV Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Zdrowie w poezji dziecięcej"

   15 maja, w naszej szkole, odbyła się XV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,ZDROWIE W POEZJI DZIECIĘCEJ’’. Konkurs cieszy się dużą popularnością od wielu lat. Wzięło w nim udział 18 uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I i klasy – II-III. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, uprawianie różnego rodzaju sportów), rozwijanie zdolności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, rywalizacji w przyjemnej atmosferze oraz kulturalne słuchanie wypowiedzi innych.

   • I miejsce – Wiktor Czarnecki, kl. II d, ucz. p. Anny Wesołowskiej
   • Wyróżnienie – Dawid Pocheć, kl. I a, ucz. p. Joanny Zybury

    

   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne
   • „Dzień Ziemi” – inscenizacja (godz. 9:00)
   • „Zdrowe odżywianie” – przygotowanie i przedstawienie uczniom klas II prezentacji multimedialnej

   W ramach "Tygodnia dla Zdrowia" uczniowie klas 2 a i 2 c obejrzeli prezentację multimedialną pn. "Zdrowe odżywianie". Zostali zapoznani z zasadmi zdrowego odzywiania i ich znaczeniem dla zdrowia.

   • Przepis na zdrową potrawę w języku angielskim
   • Zielona Szkoła kl. IV d i kl. IV h

   W dniach 15-17 maja 2019 r. klasy 4d i 4h pod opieką p. Beaty Adamczyk, p. Małgorzaty Krysy i p. Danuty Wiśniewskiej wyjechały na Zieloną Szkołę do Sandomierza.

   W czasie pierwszego dnia pobytu uczniowie spacerowali po zabytkowym rynku oraz zwiedzili zbrojownię i salę tortur. Tam spotkali średniowiecznego rycerza, który w bardzo ciekawy i pełen humoru sposób opowiedział im o życiu księżniczek i rycerzy. Po obiedzie zwiedzali tajemnicze podziemia Sandomierza i słuchali miejscowych legend. Zobaczyli również katedrę Narodzenia Najświętszej Mari Panny. Po kolacji odbył się „pogodny wieczór” z wieloma atrakcjami, podczas których uczniowie świetnie się bawili.

   Drugiego dnia uczniowie mieli okazję przyjrzeć się jak wygląda praca w drukarni, a potem udali się na Zamek Królewski, gdzie mogli podziwiać wystawę Pięknych Małp Europy. Następnie brali udział w zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Po południu rozwiązywali łamigłówki matematyczne oraz quizy dotyczące wiedzy o Sandomierzu.

   Trzeci dzień upłynął równie ciekawie. Uczniowie podziwiali malownicze krajobrazy Sandomierza podczas rejsu statkiem po Wiśle. Następnie udali się do muzeum „Ojca Mateusza”, gdzie mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z bohaterami filmu. Pełni pozytywnych wrażeń i w doskonałych humorach powrócili do domów.

   16 maja 2019 r. (czwartek)

   • „Śniadanie daje moc” - przygotowanie i degustacja kanapek z wykorzystaniem nowalijek
   • „Ruch to zdrowie” - tańce integracyjne
   • Wycieczka do Tesco na „Ekspozycję smaków”

   W ramach „Tygodnia dla zdrowia” klasa 2c z wychowawczynią Pauliną Jankowską i mamami uczniów: p. Małgorzatą Drobek i Karoliną Solnicą, wybrali się do sklepu Tesco na „Ekspedycję smaków”.
   Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo czytać etykiety, poznali piramidę żywienia oraz próbowali nowych smaków, a wszystko w formie gry terenowej. 
   Na koniec dzieci miały możliwość przygotowania dla siebie zdrowego posiłku na bazie jogurtu naturalnego ze smacznymi dodatkami takimi jak: bakalie, świeże i suszone owoce. 
   Do szkoły wróciliśmy z upominkami tematycznie związanymi ze zdrowym odżywianiem.

   • Spotkanie z przedstawicielem PCK dla klas 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy

   17 maja 2019 r. (piątek)

   • Wystawa plakatów w j. niemieckim
   • Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Nie śmiecimy bo segregujemy i odzyskujemy” kl. IV-VIII

   I miejsce- Julia Grudzień, 6a, ucz. p. B. Wojtkiewicza,
   I miejsce – Mateusz Dyka, 4d, ucz. p. I. Kary,
   II miejsce- Julia Chrapek, 4d, ucz. p. I. Kary,
   III miejsce- Filip Gibała, 4d, ucz. p. I. Kary.

   Wyróżnienia: 
   Wiktor Pietrzyk, 4a, ucz. p. I. Kary,
   Bartosz Sadowski, 4d, ucz. p. I. Kary,
   Weronika Sałek, 4e, ucz. p. I. Kary,
   Maja Zawolik, 6d, ucz. p. I. Kary,
   Sandra Belkhiati, 7d, ucz. p. I. Kary,
   Julia Opałka 7d, ucz. p. I. Kary,
   Patrycja Mucha, 7a, ucz. p. I. Kary.

   • Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego kl. IV - VIII

   Szkolny konkurs poetycki "Kurs na zdrowie"

   Klasy IV

   • I miejsce – Adam Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • I miejsce – Gabriel Dryjas, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Antoni Jedlikowski, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Julia Masternak, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Ksawery Bieniek, kl. IV c, ucz. p. Barbary Gadkowskiej
   • III miejsce – Nicola Suchojad, kl. IV b, ucz. p. Anety Surowieckiej
   • Wyróżnienie – Filip Gibała, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek
   • Wyróżnienie – Julia Lis, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek

   Klasy V

   • I miejsce – Julia Wierucka, kl. V e, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • II miejsce – Filip Rachwał, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • III miejsce – Katarzyna Soboń, kl. V e, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • III miejsce – Julia Polak, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

   Klasy VI

   • I miejsce – Natalia Majewska, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • II miejsce – Oliwia Kubik, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • II miejsce – Kamila Rycombel, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • II miejsce – Karolina Perchel, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali
   • III miejsce – Maja Żaba, kl. VI b, ucz. p. Katarzyny Tomali

   Klasy VII

   • I miejsce – Natalia Zaręba, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • I miejsce  - Oliwia Dyka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Wiktor Przepiórka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Julia Opałka, kl. VII d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

   Klasy VIII

   • I miejsce – Kinga Choda, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Zuzanna Stępień, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • II miejsce – Paulina Kasprzyk, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Julia Krzemińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
   • III miejsce – Jakub Drzyzga, kl. VIII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
   • Szkolny konkurs „Grzeczność na co dzień”

   17 maja 2019 r. W ramach Tygodnia dla Zdrowia w świetlicy szkolnej odbył się Szkolny Konkurs dla klas III p.n. "Grzeczność na co dzień". Zmagania konkursowe obejmowały znajomość zasad savoir – vivre, u. Celem konkursu było: wpajanie zasad dobrego wychowania, propagowanie kultury życia codziennego, nabywanie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, kształtowanie postawy twórczej oraz rozwijanie twórczości własnej, rozwijanie zdolności obserwacyjnych oraz zachowań własnych i innych. W konkursie wzięły udział 3 osobowe drużyny z klas III. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Klasyfikacja konkursu:

   • I miejsce - Iga Starba, Marcel Langner, Emilia Stachowicz, kl. III b, ucz. p. Wandy Ostatek
   • II miejsce – Amelia Gawędzka, Julia Walkiewicz, Julia Sabat, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
   • III miejsce - Krzysztof Lenart, Nadia  Wikiera, Amelia Fudalewska,  kl. III b, ucz. p. Wandy Ostatek.  
   • IV miejsce – Aleksander Maj, Wojciech Skowron, Paweł Michalski, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

   • Wycieczka do Parku Trampolin „Sky Fly” klas 4a i 4e

   • Podsumowanie programu profilaktyki zdrowia jamy ustnej

   Uczniowie klas 5 a oraz 5 e podjęli wyzwanie w ramach projektu”Ja i mój uśmiech”. Ich zdaniem było szczotkowanie zębów minimum dwa razy dziennie przez miesiąc oraz prowadzenie dzienniczka🦷📒🖊Każdy uczeń, który sumiennie wywiązał się z powierzonego zadania otrzymał pamiątkowy dyplom-certyfikat🏆👏🏻

   • „Healthy is trendy” – quiz wiedzy na temat zdrowego stylu życia w języku angielskim (kl. 5a)

   Piątek 17 maja w klasie 5 a był Dniem Zdrowej Przekąski🍎🥗🥜Uczniowie przynieśli swoje ulubione smakołyki: owoce, zbożowe batoniki, suszone owoce, bakalie oraz pyszne soki. Wspólne zdrowe drugie śniadanie było wspaniałą okazją do integracji 🙂Ponadto, na języku angielskim uczniowie rozwiązywali quiz „Healthy is trendy”, który pozwolił sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia jak również zdolności językowe☺️🇬🇧📝

  lepszaNauczyciele języka polskiego oraz matematyki uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

  Z języka polskiego uczniowie rozwiązują testy w ramach Wielkiego sprawdzianu - na wejście, po kolejnych partiach materiału, a także całoroczne. Z matematyki są to Sesje z plusem - na początku, w połowie i na koniec roku szkolnego.

  Standaryzowane testy to bardzo dobre narzędzie do diagnozy wstępnej, systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku.

  Nauczyciele po każdym teście mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i danej klasy z wynikami szkoły, województwa oraz całej Polski. Raporty cykliczne zawierają analizę wyników po każdym teście (wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy). Raporty progresywne natomiast pokazują dynamikę postępów w nauce po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów i dla całej klasy.

  Po wpisaniu wyników wszystkich sesji nauczyciele otrzymują zaświadczenie o udziale w programie, a szkoła, w której uczą – certyfikat udziału w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.

  certyfikat

  1sot1W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów. Jest on nadawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji szkołom, „które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”.
  Nasza placówka została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (strona internetowa; http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty). W woj. świętokrzyskim taki tytuł uzyskało 40 szkół, w Polsce zaś – 1774.
  Warunkiem znalezienia się w tak zaszczytnym gronie było to, by (informacje na podstawie regulaminu SOT):

  • prowadzić systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi (co najmniej trzech nauczycieli, którzy mają konkretne osiągnięcia, dokonania w danym obszarze działalności pedagogicznej),
  • wspierać różnorodne uzdolnienia dzieci i młodzieży, np. przedmiotowe, sportowe, artystyczne, techniczne, a także społeczne lub obywatelskie,
  • opisać co najmniej trzy rodzaje zajęć, które rozwijają zainteresowania, uzdolnienia uczniów i są prowadzone w szkole przez różnych nauczycieli.

  1sot2Szkoła, której nadany został tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, ma liczne zobowiązania, między innymi:

  • przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Talentów (promowanie działalności uczniów: naukowej, artystycznej, społecznej, sportowej lub innej),
  • udostępnia dokumentację dotyczącą uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • przysyła co najmniej raz w roku materiały na stronę internetową www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty,
  • przygotowuje formatkę dobrych praktyk zawierającą opis działań/aktywności szkoły na rzecz uczniów w danym roku.

   

  DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

  Praca w naszej szkole od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie zdolności i talentów każdego ucznia. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych. David Lewis stwierdził: „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

  Kierując się tym stwierdzeniem dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji.

  • Dzień Odkrywania Talentów w klasach I-III

  W tym roku Dzień Odkrywania Talentów obchodziliśmy 9 maja. Tego dnia odbył się w naszej szkole Pokaz Talentów. Uczniowie klas 1-3 prezentowali m.in. swoje zdolności i pasje muzyczne, wokalne i taneczne, taneczno – gimnastyczne, recytatorskie, plastyczne.

  W układach tanecznych i taneczno-gimnastycznych zaprezentowali się: Livia Lampredi , Oliwia Boleń, Blanka Tofil, Blanka Pietrasik, Alicja Gębka, Maja Bogdańska, Julia Masternak, Wiktoria Lis, Iga Ścibor, Liliana Pypeć, Pola Młynarczyk, Nikola Mikołajek. Uzdolnione wokalnie uczennice Amelia Gawęcka, Iga Starba, Maja Waliszewska wyśpiewały swoje ulubione piosenki, również w języku francuskim. Na gitarze zagrał Marcel Langner, a wiersz wyrecytowała Samanta Arendarska. Talenty plastyczne zaprezentowali Nikola Haba, Mateusz Kubik. Mogliśmy także zobaczyć nagrodzone w konkursach „Poznajcie mój talent” oraz „Ulotka zachęcająca do rozwijania talentów” prace uzdolnionych plastycznie uczniów p. Agnieszki Brożek.
  Organizatorem Pokazu Talentów w klasach 1-3 była p. Agnieszka Brożek. Dekorację na Pokazie Talentów wykonała p. Katarzyna Nowak i p. Agnieszka Brożek. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Ryszard Góra.

  • Pasje, zamiłowania, hobby, koniki i febliki, czyli „Dzień Odkrywania Talentów” w kl. IV - VIII

  Już po raz siódmy w naszej szkole odbył się „Dzień Odkrywania Talentów”. Od samego początku naszym działaniom skupionym wokół odkrywania i promowania uczniowskich uzdolnień przyświecają słowa Stanisława Staszica:

  "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje".

  Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do ucznia, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, uzdolnień. Uruchamiamy potencjał tkwiący w dzieciach i wspieramy w tym, aby mogły go rozwijać, mieć możliwość odniesienia sukcesu. Podsumowaniem całorocznych działań jest właśnie „Dzień Odkrywania Talentów”.

  W tym roku, wzorem lat ubiegłych, przygotowano różnorodne konkursy i rozgrywki sportowe skierowane do uczniów z różnych grup wiekowych. Nad przygotowaniem tak szerokiej oferty czuwała p. wicedyrektor M. Urban.

  KONKURS

  Organizatorzy

  Turniej matematyczny „1 z 10”

  p. Agnieszka Mazur, p. Magdalena Jasińska

  Konkurs recytatorski poezji dziecięcej

  p. Iwona Pater, p. Anna Zychnowska, p. Małgorzata Łojek

  Konkurs żonglowania piłką

  p. Renata Barański, p. Paweł Łagoda

  Godzina talentów – przegląd talentów klasy IV a

  p. Ewelina Zagórna

  Jeden z dziesięciu – konkurs wiedzy ogólnej

  p. Katarzyna Tomala, p. Aneta Surowiecka

  Spelling, czyli mistrz literowania w j. angielskim

  p. Magdalena Kucharczyk

  Konkurs rzutów do kosza

  p. Michał Kępczyński, p. Andrzej Waniel, p. Wojciech Serwin

  Rozgrywki „Dwa ognie”

  p. Wioletta Walerowicz

  Konkurs przyrodniczy

  p. Iwona Kara

  Konkurs matematyczny

  p. Danuta Mirska-Mazur, p. Beata Adamska

  Mistrz klawiatury

  p. Jolanta Gawron, p. Dariusz Mruk

  Mistrz dyktanda w j. angielskim

  p. Anna Rożek

  Konkurs pięknego czytania po angielsku

  p. Małgorzata Czaja, p. Beata Dąbrowska

  Listen and write – dyktando w języku angielskim

  p. Alicja Musiał

  Doświadczenia chemiczne –kule musujące do kąpieli

  p. E. Baran-Żelaszczyk  Odbyła się także impreza „Pokaż swój talent!” wypełniona śpiewem, tańcem, recytacją własnych utworów, grą na różnych instrumentach, pokazem taekwondo. Za tę część byli odpowiedzialni: p. Mirosława Zaremba, p. Dorota Dziubek, p. Aneta Surowiecka, p. Ryszard Góra. Zostało także zaprezentowane przedstawienie przygotowane przez p. Jolanta Kargul.

  Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron, przeżycia sukcesu, uczestniczenia w dobrej zabawie - kolejny raz zamieniliśmy zwykły dzień w naprawdę wyjątkowy!

   

  logo cyfrowobezpiecznipl 2W roku szkolnym 2016 / 2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Szkolnym koordynatorem projektu jest p.Bożena Winiarczyk.
  Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” realizowanego w ramach programu rządowego "Bezpieczna+".
  Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ma skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
  Realizacja projektu ma na celu motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.
  Projekt zakłada objęcie wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.


  REALIZACJA
  PROJEKTU:

  1. Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego - wydarzenia edukacyjno-informacyjne w szkołach w formie warsztatów, w ramach lekcji oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami.

  1 2

  20 października 2016 r. odbyło się spotkanie z Panem dyrektorem szkoły Wojciechem Serwinem, na którym omówiony został przebieg dnia, oferta Cyfrowobezpieczni.pl oraz zaproszenie do udziału w konkursie.
  27 października miało miejsce spotkanie z nauczycielami. Zaprezentowany został film nt. cyberzagrożeń. Otrzymali niezbędną wiedzę i materiały do przeprowadzenia spotkania z rodzicami.


  15 listopada odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami, gdzie omówione zostały założenia i zakładane efekty do osiągnięcia. Zaprezentowane zostały 2 filmy przeznaczony dla uczniów klas 4-6 oraz odbyła się dyskusja na ich temat. Omówione zostały problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa i możliwości przeciwdziałań.

  15 listopada przeprowadzone zostały 3 warsztaty z klasami: V c, V d, VI a. Na każdym z nich przeprowadzony został quiz przed i po realizacji zajęć. Wszystkie działania odbyły sie według jednego z przygotowanych scenariuszy. Uczniowie poznali zagrożenia jakie mogą napotkać w Internecie oraz dowiedzieli się w jaki sposób reagować i postępować. Wszystko odbyło się w formie dyskusji. W ramach zajęć praktycznych, uczniowie w grupach mieli za zadanie przypisać rodzaj publikacji treści do przykładowo podanej informacji. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.
  konkurs

  2. Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w którym drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i życiu prywatnym uczniów – punkt działa przez 5 dni w tygodniu od czerwca 2016 r.
  3. Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły (3 edycje: w październiku 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji.
  Szkolny koordynator Bożena Winiarczyk wzięła udział w Kongresie Bezpieczenie INTER@AKTYWNI, który odbył się 8-9 listopada w Warszawie w Airport Hotel Okęcie i zgromadził ponad 250 uczestników – specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, edukacji oraz prawa, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli oświaty oraz rodziców.
  Celem Konwentu było z jednej strony rozpoczęcie dyskusji na temat tego, co udało się do tej pory zrealizować w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl oraz planów działań na najbliższe miesiące. Była to także okazja do wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

  4. Szkolenia dla 2200 szkolnych liderów bezpieczeństwa cyfrowego – nauczycieli, którzy zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia cyberbezpieczeństwa w macierzystych szkołach.
  5. Portal Cyfrowobezpieczni.pl – platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.

  + pakiet materiałów edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learnigowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom i edukatorom.
  plakat czy jestes cyfrowobezpieczny

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...