Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  "One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim"


  Rok szkolny 2016/17


  ZADANIA PROJEKTOWE:


  ZADAN
  IE 1

  Pomyśl - Policz - Pokaż, czyli eksperymenty w matematyce

  Zajęcia dla 12 grup, w tym: 6 grup x 40 h (zajęcia roczne klasy IV i VI), oraz 6 grup x 80 h (zajęcia dwuletnie dla klas IV – V) - zajęcia prowadzone będą w grupach 14 osobowych – łącznie 720 h. W ramach zajęć przewidziano dla każdej grupy pokaz naukowy pn. "Rozkosze łamania głowy" – 1h lekcyjna/grupę (łącznie 12h). Pokaz będzie przeprowadzony przez Akademię Nauki. W czasie 45 min. spotkania, uczniowie przeprowadzają kilkanaście ciekawych eksperymentów korzystając z unikalnych zestawów edukacyjnych Akademii. Łącznie przeprowadzonych zostanie 732 h zajęć dla 168 uczniów. Zajęcia odbywać się będą średnio 4h/miesiąc w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r.

  Zajęcia prowadzone będą z użyciem metod aktywizujących oraz eksperymentalnych, rozwijających postawy kreatywne. Proponowane gry i zabawy są o zróżnicowanym stopniu trudności. W ramach zajęć proponujemy "Matematykę na faktach", która polega na pracy badawczej z zastosowaniem metody przypadków oraz naukę poprzez wykorzystanie jej w życiu codziennym: obliczenia bankowe,
  zakupy, opłaty. Uczniowie będą uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach do różnych miejsc w celu zdobycia potrzebnych informacji. Częściowo zajęcia prowadzone będą w pracowni informatycznej z wykorzystaniem sprzętu TIK, każde dziecko będzie pracowało przy własnym stanowisku komputerowym. Eksperymentalnie do programu zajęć wprowadzono naukę matematyki poprzez:

  • zajęcia ruchowe – nauka matematyki podczas zajęć wychowania fizycznego, dzięki czemu uczniowie mają okazję połączyć myślenie matematyczne z zaj. ruchowymi (gry terenowe, mierzenie odległości, zabawy na orientację przestrzenną, pomiar czasu, liczenia punktów, taktyka gry);
  • grę w szachy – ważnym elementem nauki matematyki jest umiejętność logicznego myślenia, dobrym pomysłem jest więc nauka gry w szachy. Kształtuje ona myślenie, przewidywanie, ćwiczy pamięć. Na powyższe dodatkowe formy zajęć przewidziano 10h/grupę. W ramach zadania zakupione zostaną mat. szkoleniowe dla uczniów oraz mat. biurowe do zajęć. Standard wymagań: Efekty uczenia się, kompetencje, które osiągną uczniowie: 80% uczniów podniesie poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. Uczniowie nabędą kompetencje matematyczne oraz naukowo-techniczne. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych.

  DOKUMENTACJA:

  GRUPA 4.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane
  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  Wycieczka na pocztę

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 5.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

   GRUPA 5.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 5.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane
  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 6.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

  GRUPA 6.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  Wycieczka do banku

  GRUPA 6.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane


  ZADAN
  IE 2

  Speaking English is fun! - eksperymentujemy z językiem angielskim

  Zajęcia dla 12 grup, w tym: 6 grup x 30 h (zajęcia roczne - klasy IV i VI), 6 grupy x 60 h (zajęcia dwuletnie dla klas IV – V) – zajęcia prowadzone będą w grupach 14 osobowych. Łącznie w ramach zadania przeprowadzonych zostanie 540 h zajęć dla 168 uczniów. Zajęcia odbywać się będą średnio 3h/miesiąc w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r.

  Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych metod aktywizujących i eksperymentalnych – metoda komunikacyjna, TPR wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) oraz metody CLIL. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści, m.in. podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw oraz umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych. Podczas zajęć uczniowie będą uczyć się skutecznej komunikacji poprzez aktywne działanie i doświadczenie, aby zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim.

  DOKUMENTACJA

  • Język angielski

  GRUPA 4.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 4.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

  GRUPA 4.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 5.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 5.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 5.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

  GRUPA 6.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 6.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 6.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane


  ZADAN
  IE 3
  Prosto do sukcesu na rynku pracy - doradztwo edukacyjno – zawodowe

  Zajęcia przeprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego dla uczniów klas VI - 6 grup (10h/grupę), w grupach 14 osobowych. Łącznie w ramach zadania przeprowadzonych zostanie 60 h zajęć dla 84 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r. Rekrutacja będzie prowadzona w kl. VI i będzie wspólna z rekrutacją w ramach Zad. 1.

  Celem warsztatów jest rozwój samopoznania uczestników, ocena własnych zdolności i możliwości, a także pomoc w wyborze szkoły i zawodu. Prowadzący będzie posługiwał się środkami umożliwiającymi efektywną pracę w grupie i opanowanie przez uczestników nowych sposobów myślenia i działania. Wdroży metody i techniki aktywizacyjne (interaktywne), które posłużą rozwijaniu postaw i umiejętności skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Warsztaty będą zawierać elementy przedsiębiorczości, kreatywności i autoprezentacji. Standard wymagań: Efekty kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności - 80% uczniów rozwinie swoją kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych.

  DOKUMENTACJA:

  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Baran pobrane
  • GRUPA 6.1

  • GRUPA 6.2
  • GRUPA 6.3

   

  ZADANIE 4
  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

  W ramach projektu przewidziano szkolenia dla 11 nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia projektowe tj. 10 kobiet i 1 mężczyzna, w tym studia podyplomowe dla 2 nauczycieli. Program wsparcia został przygotowany w oparciu o ofertę doskonaleń funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele objęci zostaną wielokrotnym wsparciem w zakresie doskonalenia swoich kompetencji i wezmą udział w następujących szkoleniach:

  1. Blokady emocjonalne w uczeniu się - czyli współzależność procesów intelektualnych i emocjonalnych oraz ich wpływ na zdolność myślenia logicznego.
  2. Indywidualne Wzorce Myślenia - czyli współzależność ciała i umysłu w procesie przetwarzania informacji ze szczególnym
   uwzględnieniem nauki matematyki i wykorzystaniu eksperymentu.
  3. Obsługa laptopa oraz zasady pracy z technologiami – szkolenie z zakresu TIK.
  4. Studia podyplomowe pn. "Informatyka dla nauczycieli" - opierając się na diagnozie szkoły, w tym potrzebach nauczycieli, uczniów i rodziców istnieje uzasadniona konieczność ukończenia przez co najmniej 2 nauczycieli studiów podyplomowych z danego zakresu: dydaktyka informatyki, programowanie, technologie internetowe. Uzyskane kwalifikacje - dyplom.
  5. Szkolenie "Nauczyciel w sieci, jak komunikować się za pomocą Internetu - możliwości i zagrożenia. Przyjazna tablica interaktywna, nowe technologie w edukacji". W zakresie szkoleń zostanie opracowany wzorzec 4 etapów zgodnie z Regulaminem.

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

  • 24.11.2016 r. - „Przyjazna tablica interaktywna, nowe technologie w edukacji".
  • 28.11.2016 r. - „Indywidualne Wzorce Myślenia - czyli współzależność ciała i umysłu w procesie przetwarzania informacji ze szczególnym”. 

  • 29.11.2016 r. - „Obsługa laptopa oraz zasady pracy z technologiami – szkolenie z zakresu TIK”.

  • 2.12.2016 r. - „Blokady emocjonalne w uczeniu się - czyli współzależność procesów intelektualnych i emocjonalnych oraz ich wpływ na zdolność myślenia logicznego”.

  • 16.12.2016 r. - „Nauczyciel w sieci, jak komunikować się za pomocą Internetu – możliwości i zagrożenia”.

   

  ZADANIE 5
  Doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej.

  W ramach projektu przewidziano doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej (VIII - XI 2016 r.), zakup podstawowego wyposażenia tj. szafek i szaf, zakup sprzętu, w tym narzędzi TIK m.in. tablicy interaktywnej, komputera przenośnego, wizualizera oraz pomocy dydaktycznych. Ww. wyposażenie zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, przewidzianej w projekcie. Pomoce dydaktyczne będą wykorzystane podczas zajęć do realizacji zadań, pomogą w rozwijaniu umiejętności myślenia, kształtowania postaw kreatywnych, uczenia się poprzez zabawę, praktyczne działania i obserwację. Poprzez eksperymentowanie i badanie naukowe uczestnicy będą uczyć się szybciej, również więcej zapamiętywać. Posłużą również wyrównywaniu szans uczniów oraz lepszemu zrozumieniu pojęć matematycznych. Szkoła zobowiązuje się do osiągnięcia wszystkich funkcjonalności określonych w Regulaminie konkursu w okresie do 6 m-cy od daty zakończenia realizacji projektu oraz udostępniania w tym okresie pracowni innym ostrowieckim placówkom oświatowym zgodnie z regulaminem udostępniania pracowni (raz w tygodniu w godz. popołudniowych).

   

  ZADANIE 6
  Dodatkowe wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

  W ramach zadania przewidziano następujące działania:

  Wycieczka dla 168 uczniów do Warszawy do Centrum Nauki "Kopernik” - dwie tury po 84 uczniów w IV 2017 i IV 2018. Muzeum to posiada ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach. Zaawansowane technologie multimedialnie, inspirują do odkrywania, eksperymentowania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym. Wystawy te kształtują umiejętności komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.
  Udział w 25 interaktywnych doświadczeniach z różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki i kultury, na pewno przyczyni się do harmonijnego rozwoju naszych uczniów, którzy przekonają się do odkryć naukowych, nowych technologii i refleksji humanistycznej.
  Dodatkowo uczniowie zwiedzą British Council i wezmą udział w zajęciach tematycznych, co przyczyni się to do nawiązania kontaktów oraz wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Uczniowie rozwiną umiejętności w zakresie porozumiewania się w jęz. angielskim.

   Spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - dzień otwarty, możliwość zaprezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć projektowych. Efekty pracy uczniów zaprezentowane zostaną na forum szkoły oraz dla lokalnej społeczności. W ramach dnia otwartego planowane są następujące działania:

  - koncert piosenki anglojęzycznej i autorskie wiersze matematyczne,
  - prezentacje multimedialne połączone z quizami matematycznymi i językowymi,
  - scenki rodzajowe, kalambury, gry, zabawy, układanki logiczne.
  Spartakiada zorganizowana zostanie dwukrotnie, po pierwszym i po drugim roku realizacji projektu tj. VI 2017 r. i VI 2018 r.

   

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO "ONE, TWO, THREE - EKSPERYMENTUJEMY Z MATEMATYKĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM".

  W roku szkolnym 2016/17 w PSP5 realizowano zajęcia w ramach projektu "One,two,three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował zajęcia z matematyki, języka angielskiego, zawodoznawstwa, zajęcia ruchowe oraz szachy w myśl wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z języka angielskiego. W sumie w projekcie wzięło udział 126 uczniów. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i planem pracy. Na zajęciach stosowano różnorodne metody pracy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Ponadto, w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

   

  Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy w ramach Projektu" One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim"

  8 kwietnia i 22 kwietnia 2017 r. 68 uczniów tj. (35ucz. + 33 ucz.), uczestników projektu "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką
  i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim" wzięło udział w wycieczce do Warszawy.Pierwszym punktem programu była wizyta
  8w szkole językowej British School i udział w zajęciach z języka angielskiego "Lego Education". Następnie uczestnicy odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli poznać prawa przyrody poprzez samodzielnie przeprowadzane doświadczenia na interaktywnych wystawach. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie zabytków stolicy. Dzieci zwiedziły Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Pomnik Syrenki na Starym Mieście, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
  Wycieczka była bardzo udana, a jej uczestnicy zadowoleni z nowych doświadczeń i wiedzy jaką zdobyli.

  Opiekunami wycieczki byli: Małgorzata Czaja, Bożena Winiarczyk, Michał Kępczyński, Beata Dąbrowska, Anna Barańska, Małgorzata Urban, Anna Rożek, Renata Bartnik i Edyta Macias, którzy sprawowali opiekę
  w ramach wolontariatu.

  Anna Barańska, Małgorzata Urban

  Sprawozdanie ze spartakiady, która odbyła się w ramach Projektu "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim"

  8.06.2017 r. odbyła się spartakiada podsumowująca pierwszy rok pracy w ramach projektu: "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Celem spartakiady było propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci, wzmacnianie wiary we własne siły oraz przygotowanie do przeżywania sukcesów. Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego oraz dostarczaniu dzieciom radości.

  Uczniowie klas VI mieli możliwość zaprezentowania wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć projektowych z zakresu matematyki, języka, angielskiego, gry w szachy oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Nauczyciele prowadzący zajęcia zorganizowali: gry i zabawy, kalambury, quizy matematyczne i językowe, prezentacje multimedialne, koncert piosenki anglojęzycznej oraz krzyżówki i rebusy.

  Uczniowie biorący udział w projekcie "Matematyka na sportowo", brali udział w grach i zabawach: bieżnych, rzutnych, skocznych, powiązanych z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Poszczególne zabawy i zadania, które mieli wykonać uczniowie wymagały od nich zwinności, bystrości, logicznego myślenia.

  Po ciężkich zmaganiach dzieci otrzymały nagrody jak również uczestniczyły w poczęstunku.

  Efekty pracy uczniów zaprezentowane zostały na forum szkoły oraz dla lokalnej społeczności.

  Nauczyciele pracujący w projekcie:
  Anna Barańska, Małgorzata Urban, Małgorzata Czaja, Beata Dąbrowska, Anna Rożek, Justyna Walczak, Bożena Winiarczyk, Renata Baran, Renata Bartnik, Michał Kępczyński.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...