Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Od 1 września 2013 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

   

  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnych uzdolnień;
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z zaburzeń komunikacji językowej;
  • z choroby przewlekłej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.
  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  • rodzicami uczniów;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

  • ucznia;
  • rodziców ucznia;
  • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
  • pielęgniarkiśrodowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  • poradni;
  • asystenta edukacji romskiej;
  • pomocy nauczyciela;
  • pracownika socjalnego;
  • asystenta rodziny;
  • kuratora sądowego.

  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
  1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

  • w przedszkolu — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
  • w klasach I- III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
  • w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo edukacyjno-zawodowe;

  2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  W naszej szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadają opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uczniowie z trudnościami dydaktycznymi na wniosek wychowawcy, uczniowie zdolni.
  Pomoc udzielana jest w formie zajęć:

  • korekcyjno – kompensacyjnych,
  • o charakterze terapeutycznym,
  • dydaktyczno –wyrównawczych,
  • socjoterapeutycznych,
  • kół zainteresowań,
  • porad i konsultacji pedagogów szkolnych oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

  Uczestnictwo w/w zajęciach jest dobrowolne i w porozumieniu z rodzicami uczniów. Szczegółowych informacji na w/w temat udzielają wychowawcy klas oraz pedagodzy szkolni.
  Opracowały: p. 

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...