Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Rzecznik Praw Ucznia

  „...Dziecko chce by wychowawca właśnie wtedy okazał mu życzliwość, gdy winne, gdy złe, gdy je spotkało nieszczęście...”

  Janusz Korczak

  „ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”.

  Janusz Korczak

  ZOBACZ:  
  List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pobrane

   

  FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ZSiPP NR 3 PEŁNI: mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska, dyrektor szkoły

   

  FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W NASZEJ SZKOLE PEŁNI:

  ludzik307RZECZNIK  NAUCZYCIEL mgr Danuta Wiśniewska, nauczyciel religii i informatyki

  RZECZNIK UCZEŃ - Zuzanna Stępień i Wiktoria Szemraj, ucz. kl. VIII b

   

  Drodzy Uczniowie!
  Szkoła jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. Jako Rzecznik Praw Ucznia podejmuję działania na rzecz zapewnienia Wam warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania Waszej godności i podmiotowości. Moja rola polega na:

  • reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są Wasze prawa,
  • inicjowaniu działań mających na celu ich odnowę,
  • czuwaniu nad przestrzeganiem praw ucznia i wypełnianiem przez ucznia jego obowiązków,
  • udzielaniu porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
  • rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń,
  • ochronie przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
  • interwencji w przypadku indywidualnego ucznia, grupy uczniów, a nawet całej klasy,
  • świadczeniu pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych),
  • współpracy z pedagogiem szkolnym,
  • wypracowywanie właściwych rozwiązań dla sytuacji trudnych z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną,
  • reprezentowaniu interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

  Przy wykonywaniu zadań kieruję się zasadą dyskrecji, równości, dobra ucznia, a także zasadą odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych).

  Rzecznik Praw Ucznia
  Danuta Wiśniewska

  KONTAKT

  • Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w każdą środę na długiej przerwie w sali nr 30.
  • Istnieje możliwość umówienia się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.


  UPRAWNIENIA RZECZNIKA - NAUCZYCIELA

  • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy (do niego zwracamy się w pierwszej kolejności).
  • Podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
  • Pełni funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory rozwiązywane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.
  • W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.
  • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
  • Sprawuje nadzór nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
  • Ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
  • Inicjuje działania, których celem jest ochrona praw ucznia.
  • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

   

  UPRAWNIENIA RZECZNIKA – UCZNIA

  • W sprawach problemowych reprezentuje społeczność szkolną, jest wybrany przez Samorząd Uczniowski.
  • Podejmuje działania mające na celu przybliżenie i zrozumienie problemów uczniów (nie przyjmuje jednak bezpośrednio skarg, rolę tę pełni Rzecznik – Nauczyciel).


  TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - UCZEŃ:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  • skierowanie sprawy do pedagoga w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
  • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.


  TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - NAUCZYCIEL:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami,
  • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
  • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie (w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu).


  TRYB WYBORU RZECZNIKA

  • Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem, powołany na wniosek Dyrektora Szkoły, przy akceptacji społeczności uczniowskiej reprezentowanej przez Samorząd Uczniowski.

   

  PODSTAWĄ DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA JEST:

   

  POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument uchwalony 10 grudnia 1948 roku w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był to pierwszy tego typu akt przyjęty przez środowisko międzynarodowe. Aktualnie stanowi podstawę prawną systemu ochrony praw człowieka ONZ, a także punkt wyjścia dla działania wielu organizacji zajmujących się ochroną wolności jednostki.

  mdcDeklaracja praw człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, m.in.: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

  Artykuł 1
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

  Artykuł 2
  Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
  Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

   

  KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
  W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie w 1990 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1991 roku.

  Konwencja o Prawach Dziecka powstała na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Postanowieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obchodzimy w Polsce 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, 7 listopada 2014 r. uchwałę w tej sprawie podjął Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

  W polskim kalendarzu jest dzień, w którym głośniej niż zwykle mówi się, że dzieci mają swoje prawa i przypomina, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

  daty dziecko

      

  t.prawa

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...