Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Organizacje szkolne

  ludzik419SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV - VIII
  Opiekunki: p. Małgorzata Czaja, p. Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska

  Przewodnicząca:   Maja Rola
   kl. VIII b
  Z-ca    Bartosz Zarzycki
   kl. VIII a
  Członkowie  Zuzanna Sowińska  kl. VII b
   Domnika Sawiniec
   kl. VII d
   Aleksandra Wejman  kl. VI a
   Maja Sitarska  kl. VIII c
   Norbert Czaja  kl. VI f

  Cel główny:
  Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością

  t.su

  ludzik190
  Opiekun: p. Lucyna Wiśniewska, 

  Przewodnicząca:  Iga Starba  kl. III b
  Z-ca I  Oliwia Boleń  kl. II a
  Z-ca II  Wiktor Czarnecki  kl. II d
  Członkowie:  Filip Kamiński  kl. II a
   Hanna Spurek  kl. II b
   Wojciech Budzeń
   kl. II b
   Blanka Tofil
   kl. II c
   Artur Drobek  kl. II c
   Natalia Nadratowska  kl. II d
   Julia Sabat  kl. III a
   Paweł Michalski  kl. III a
   Nadia Wikiera  kl. III b

  Cel główny:

  • Rozwijamy samorządność w szkole.

  Cele szczegółowe:

  • rozwijać samorządność i aktywność na forum klasy i szkoły od najmłodszych lat,
  • kultywować tradycje szkoły,
  • zapewnić każdemu uczniowi wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
  • kształtować postawy prozdrowotne wśród uczniów klas I – III,
  • rozwijać różnorodne zainteresowania uczniów klas I – III.

   t.ms

  ludzik109
  Opiekunki: p. Jolanta Chobot, p. Iwona Kara

  Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!
  Cel główny:

  • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej,
  • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

  ludzik57
  Opiekun: p. Wioletta Szymańska, Alicja Musiał

  Skład Szkolnego Koła PCK
   Przewodniczący:  Zuzanna Stępień  kl. VIII b
   Zastępca  Julia Krzemińska  kl. VIII b
   Sekcja gazetkowa  Weronika Gajek  kl. VIII b
   Kolasa  kl. VIII b
   Julia Krzemińska  kl. VIII b
   Gabriela Niewadzi  kl. VIII b
   Katarzyna Sadłos  kl. VIII b 
   Zuzanna Stepień  kl. VIII b
   Maria Stawińska  kl. VIII a
   Joanna Kwiatkowska  kl. VIII a
   Sekcja informacyjna  Kinga Choda
   kl. VIII b
   Julia Czech  kl. VIII b
   Weronika Gajek  kl. VIII b
   Paulina Kasprzyk  kl. VIII b
   Zuzanna Mazur  kl. VIII b
   Katarzyna Sadłos  kl. VIII b
   Wiktoria Szemraj  kl. VIII b
   Martyna Zarzycka  kl. VIII b
   Aleksandra Zielińska  kl. VIII d
  Sekcja pomocy koleżeńskiej  Kinga Choda  kl. VIII b
   Weronika Gajek  kl. VIII b
   Julia Kolasa  kl. VIII b
   Julia Krzemińska  kl. VIII b
   Zuzanna Mazur  kl. VIII b
   Zuzanna Stepień  kl. VIII b
   Wiktoria Szemraj  kl. VIII b
   Martyna Zarzycka  kl. VIII b

  Cel główny:

  • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

  Cele szczegółowe:

  • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą,
  • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
  • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej,
  • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
  • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
  • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

  t.pck

  ludzik213
  Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz
  SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.
  Cel główny:

  • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
  • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
  • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

  sktk

  ludzik464Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz

  Udział uczniów w pracach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody umożliwia:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
  • pogłębianie wiedzy przyrodniczej
  • uwrażliwienie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata oraz najbliższej okolicy
  • dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego
  • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
  • rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
  • znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych

  Celem Ligi Ochrony Przyrody jest:

  • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej
  • poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt
  • pobudzenie kreatywnych postaw uczniów w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
  • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody , budzenie jej umiłowania
  • zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego
  • dbanie o otaczającą nas zieleń

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...